Activity

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Act.jpg
Počet hráčů 3-16
Doporučený věk 12
Délka hry 60 až 80 minut
Autor Catty Führer
Vydání
1990 Piatnik Activity

Zábava rukama i nohama! Activity jsou kombinací různých druhů tvořivosti. Jde o to na jedné straně dané pojmy vysvětlit slovy, kresbou nebo pantomimou a na druhé pojmy uhodnout.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 440× karta s pojmy
  • (kompakt verze jen 110)
 • 4× figurky
 • 1× pÅ™esýpací hodiny
 • 1× hrací plán

navíc ke hře potřebujete

 • papír
 • tužku


[editovat] Rozšíření

 • 110 nových karet s pojmy


[editovat] Průběh hry

 • Hráči se rozdÄ›lí do dvou až čtyÅ™ stejnÄ› početných týmů.
 • Losem se určí, které družstvo bude začínat. Jeden hráč tohoto družstva si vytáhne jednu kartičku. Podle toho, na jaké části hracího plánu se nachází figurka jeho týmu, si zapamatuje přísluÅ¡ný pojem, který se v rámci času daného pÅ™esýpacími hodinami snaží pÅ™edvést spoluhráčům ze svého týmu tak, aby byli schopni ho uhodnout.
 • Jakým způsobem daný výraz pÅ™edvádí je dáno umístÄ›ním figurky na hracím plánu.
  • kreslení (část A a D)
  • popis (část B a E)
  • pantomima (část C a F)

[editovat] Kreslení

 • Nesmí se mluvit a ani gestikulovat. Kresba nesmí obsahovat číslice ani písmena.

[editovat] Popis

 • Pojem musí být popsán, aniž by bylo použito přísluÅ¡né slovo, jeho část nebo slovo od nÄ›j odvozené.

[editovat] Pantomima

 • Pojem musí být pÅ™edveden pomocí pantomimy. Nesmí se mluvit, vydávat zvuky ani používat či ukazovat na pÅ™edmÄ›ty.
 • Uhodnou-li spoluhráči v daném limitu pÅ™edvádÄ›ný výraz, posunou svojí figurku o tolik polí, jaké číslo se nachází na kartÄ› u tohoto výrazu
 • Pozor: je-li na kartÄ› za hledaným výrazem číslo 6, jedná se o tzv. otevÅ™ený úkol a hádat mohou vÅ¡echny týmy.
 • Použité karty se nevrací do hry.

[editovat] Zvláštní úkoly

[editovat] Řetěz

 • Každé družstvo vybere svého zástupce. Hráč, který kartu sejmul, pÅ™ečte nahlas dané slovo a hned vytvoří nové slovo, které začíná poslední slabikou (nebo dvÄ›ma) tohoto. BÄ›hem cca. 5 až 10 vteÅ™in musí hráč dalšího týmu vytvoÅ™it z nového stejným způsobem další slovo. Pak je na Å™adÄ› další a další a další ... až se nÄ›komu nepodaří slovo v daném limitu vymyslet.
 • Družstvo, které jako poslední vytvoÅ™ilo platné slovo, postoupí svojí figurkou o čtyÅ™i pole.

[editovat] Rým

 • Hráč, který kartu sejmul, musí společnÄ› s jedním ze svých spoluhráčů vymyslet dvouřádkový verÅ¡. První hráč se podívá na výraz na kartÄ› a vymyslí verÅ¡ končící slovem, které se rýmuje se zadaným pojmem. Zároveň by mÄ›l verÅ¡ na toto slovo co nejvíce odkazovat. Úkolem druhého hráče je totiž vytvoÅ™it verÅ¡, který končí výrazem na kartÄ›. Má na to čas daný pÅ™esýpacíma hodinama a v případÄ›, že neuhodne, může zkouÅ¡et dál.
 • Na gramatickou a významovou správnost není nutné klást příliÅ¡ velký význam.
 • Pokud družstvo uhodne zadaný pojem, postoupí svojí figurkou o pÄ›t polí.


[editovat] Konec hry a závěrečný úkol

 • Dojde-li družstvo do červené cílové oblasti (nemusí dojít pÅ™esnÄ›, ale i vyšším číslem), pokusí se v následujícím kole hráči splnit závÄ›rečný úkol.
 • K tomu musí splnit dva úkoly najednou, pÅ™ičemž první se plní vždy jako otevÅ™ená hra (mohou hádat i hráči ostatních týmů). Hráč musí pÅ™ed tažením karty říct, který výraz se bude hádat (A-F). Jestliže je zvolen Å™etÄ›z nebo rým, karta se odloží a hráč si vytáhne jinou. Uhodnou-li spoluhráči hledaný výraz, okamžitÄ› se pokusí o druhý. Ten samý hráč si vezme druhou kartu a ukáže ji hráčům ostatních týmů. Ti vyberou úkol, který je dle jejich názoru nejtěžší a na hráči je aby zvolený výraz přísluÅ¡ným způsobem pÅ™edvedl svým spoluhráčům. Jestliže se jim to povede, tým zvítÄ›zil.
 • Jestliže hráči neuhodli, musí se pokusit o splnÄ›ní dvou úkolů po sobÄ› další kolo. I v případÄ›, že uspÄ›li v prvním úkolu, musí znova splnit dva úkoly.
 • Jestliže pÅ™i prvním úkolu uspÄ›l jiný tým, posune svojí figurku o přísluÅ¡ný počet polí.


[editovat] Pravidla pro tři hráče

 • Každý hráč hraje se svojí figurkou
 • Hraje se jako otevÅ™ená hra (jeden pÅ™edvádí ostatní hádají), když jeden hráč uhodne, posune se on a hráč, který pÅ™edvádÄ›l.
 • Rým musí vymyslet hráč, který kartu sejmul, spolu s hráčem po levici. Pokud se jim to podaří, posunou oba figurku o pÄ›t polí.

[editovat] Závěrečný úkol

 • Hráč, který je na tahu a jehož figurka se nachází v červené cílové oblasti, sejme kartu a z ní vybere dle svého názoru nejtěžší pojem. Zvolený pojem ukáže hráči po levici. Ten ho musí pÅ™edvést daným způsobem tÅ™etímu hráči. Když tÅ™etí hráč uhodne, posunou oba hráči svojí figurku o přísluÅ¡ný počet polí. Jestliže neuhodne, hráč, který tahal tuto kartu, vyhrává hru.

[editovat] Obrázky

Act activity original.jpg

[editovat] Odkazy