Adel verpflichtet

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

(Přesměrováno z Adel Verpflichtet)
Přejít na: navigace, hledání
Ade rozehrana hra.jpg
Počet hráčů 2-5
Doporučený věk 12
Délka hry 60 až 90 minut
Autor Klaus Teuber
Vydání
1990 Alea Adel Verpflichtet
OcenÄ›ní Spiel des Jahres 1990 ; Deutscher Spiele Preis 1990 - 1.místo

Staňte se jedním z excentrických anglických lordů, kteří vystavují svá díla na honosných hradech. Ve hře je obsaženo sběratelství, blafování a dražení uměleckých děl. Nikdy ale nevíte, co udělá soupeř a to může vaše sběratelské kroky značně zpomalit.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací plán
 • 45 karet sbírkových pÅ™edmÄ›tů
 • pro každého hráče
  • 1 figurka
  • 12 akčních karet
   • 1× zámek
   • 1× aukční síň
   • 4× Å¡ek (různé hodnoty)
   • 2× zlodÄ›j (různé hodnoty)
   • 1× detektiv


[editovat] Příprava hry

 • Každý hráč si zvolí barvu a vezme si odpovídající figurku a akční karty.
 • Karty sbírkových pÅ™edmÄ›tů se zamíchají, každému z hráčů se čtyÅ™i rozdají a zbytek se rozdÄ›lí na dvÄ› poloviny, které se umístí lícem navrch do výkladních skříní aukční sínÄ›.


[editovat] Průběh tahu

 • VÅ¡ichni hráči určí tajnÄ› a najednou pomocí sady akčních karet kde a co chtÄ›jí dÄ›lat.

[editovat] Určení místa

 • Nejprve hráči určí, kde chtÄ›jí provést akci. Mají na výbÄ›r ze dvou možností (karty označené na rubu číslem jedna)
  • Aukční síň
  • Zámek
 • Poté co se vÅ¡ichni rozhodnou, otočí zvolenou kartu lícem navrch, tak aby vÅ¡ichni vidÄ›li kde který z hráčů bude provádÄ›t svojí akci.

[editovat] Určení akce

 • Poté co hráči určili kde chtÄ›jí provést akci, rozhodují se jakou konkrétní akci provedou. To samozÅ™ejmÄ› záleží na tom, zda provádím akci na daném místÄ› sám. Nebo, provádím-li akci s nÄ›kým, tak se rozhoduji dle mého pÅ™edpokladu jakou akci provedou spoluhráči (pÅ™edpokládám-li, že nÄ›kdo zahraje detektiva, nebudu hrát zlodÄ›je).
 • Jako první se Å™eší aukční síň. Zde je možné pokusit se koupit nový exponát do své sbírky, nebo se pokusit ukrást Å¡ek.

[editovat] Nákup nového exponátu (šek)

 • Hráč, který nabídl v aukční síni Å¡ek s nejvyšší hodnotou, získává jeden ze dvou nabízených exponátů. Nabízenými exponáty se rozumí vrchní karty jednotlivých hromádek. Jestliže jedna hromádka v průbÄ›hu hry dojde, nabízí nadále aukční síň vždy jen jeden exponát.
 • Hráč, který učinil nejvyšší nabídku, umístí svůj Å¡ek do pokladny aukční sínÄ›. Ostatní hráči si své Å¡eky vezmou zpÄ›t.

[editovat] Ukradení šeku (zloděj)

 • Hráč může poslat do aukční sínÄ› zlodÄ›je, aby pro nÄ›j ukradl právÄ› proplacený Å¡ek.
 • Sejde-li se v aukční síni více zlodÄ›jů, nezíská Å¡ek žádný z nich. StejnÄ› tak odejde zlodÄ›j z nepořízenou v případÄ›, že nikdo v daném kole nekoupil žádný sbírkový pÅ™edmÄ›t. ZlodÄ›j nemůže ukrást dříve použité Å¡eky!
 • Na zámku hráč pořádá výstavy, které mu jako jediné zajiÅ¡Å¥ují postup kupÅ™edu. Navíc i zde se může za pomoci zlodÄ›je pokusit ukrást tentokrát nÄ›který z vystavovaných exponátů, ale zde již s tím rizikem, že bude chycen a skončí ve vÄ›zení.

[editovat] Výstava

 • Výstava se skládá nejménÄ› ze tří sbírkových pÅ™edmÄ›tů, které na sebe abecednÄ› navazují. Jedno písmeno se smí v jedné výstavÄ› objevit i nÄ›kolikrát. (příklad možných výstav A,B,C ; A,A,B ; C,C,C ; B,C,C,D)
 • pokud se pro uspořádání výstavy rozhodlo více hráčů, vyloží vybrané sbírkové pÅ™edmÄ›ty rubem navrch pÅ™ed sebe, a to pokud možno tak, aby nebylo hned zÅ™ejmé, z kolika karet se jejich výstava skládá. Když mají vÅ¡ichni výstavu pÅ™ipravenou, otočí karty naráz lícem navrch.
 • Majitelé dvou nejlepších výstav se posunou na hracím plánu vpÅ™ed. Počet polí, o které se hráči posunou, je dán hodnotou pole, na kterém stojí figurka vedoucího hráče (není tedy důležité, na kterém poli stojí hráč, který uspořádal výstavu). Hodnotu pole pÅ™edstavuje zlomek, jehož horní číslo určuje pohyb hráče s nejlepší výstavou, no a spodní číslo pohyb druhého hráče.
 • Pro určení nejlepší výstavy je rozhodující počet vystavovaných exponátů. V případÄ›, že hráči vystavují shodný počet exponátů, rozhoduje stáří nejstaršího exponátu.
 • Vystavují-li více než dva hráči, znamená to, že nÄ›který z hráčů neposune svojí figurku vpÅ™ed. V jednom kole mohou za uspořádání výstavy posunout své figurky jen dva hráči!


[editovat] Krádež vystavených předmětů (zloděj)

 • Hráč může vyslat na výstavu zlodÄ›je, aby se pokusil ukrást pro nÄ›j nÄ›které z vystavených dÄ›l. ZlodÄ›j ukradne z každé uspořádané výstavy jednu kartu. Jestliže zlodÄ›je vyložilo více hráčů, jako první krade hráč s vyšším číslem zlodÄ›je.
 • Jestliže se na zámku objeví detektiv, je zlodÄ›j chycen a umístÄ›n do vÄ›zení, ale až poté co odcizí sbírkový pÅ™edmÄ›t. PÅ™i umisÅ¥ování do vÄ›zení, se zlodÄ›ji dříve umístÄ›ní posunojí ve smÄ›ru Å¡ipky (a ocitnou-li se na pozici o jedna vyšší než je počet hráčů, vrací se svému majiteli) a na uvolnÄ›nou první pozici se umístí právÄ› chycený zlodÄ›j. Jestliže bylo chyceno zlodÄ›jů nÄ›kolik, umístí se jako první zlodÄ›j z nižším číslem.


[editovat] Chycení zloděje (detektiv)

 • Hráč se může pokusit s pomocí detektiva polapit zlodÄ›je. Za polapení zlodÄ›je (nebo nÄ›kolika) může hráč posunout svojí figurku o tolik polí, jaká je jeho aktuální pozice.
 • Polapí-li nÄ›kolik detektivů jednoho zlodÄ›je, posunou si figurku vÅ¡ichni.
 • ZlodÄ›j je detektivem polapen i v případÄ›, že žádný z hráčů neuspořádal výstavu a zlodÄ›j tady nic neukradl!


[editovat] Konec hry

 • Poté co první z hráčů posune svoji figurku na libovolné pole slavnostnÄ› prostÅ™ené tabule, dohrje se kolo a nastává závÄ›rečná fáze hry.
 • Každý z hráčů uspořádá nejvÄ›tší výstavu, jakou mu umožňují jeho karty. Hráč s nejlepší výstavou se posune o osm, druhý o čtyÅ™i pole.
 • Hráč, který zaujímá nejčestnÄ›jčí místo u hodovní tabule, se stává vítÄ›zem hry. PÅ™i shodném postavení dvou a více hráčů, rozhoduje o jejich umístÄ›ní závÄ›rečná výstava.


[editovat] Pravidla pro dva hráče

[editovat] Varianta s překvapením

 • Oba hráči si současnÄ› pÅ™ipraví jak kartu místa, tak kartu akce kterou chtÄ›jí provést. NáslednÄ› obÄ› karty otočí a akce provedou.

[editovat] Střet zájmů

 • V této variantÄ› odpadá výbÄ›r místa. Hráči vždy hrají akci na stejném místÄ›. Liché tahy v aukční síni, sudé pak na zámku.

[editovat] Odkazy