Antiquity

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk od 12
Délka hry 120 minutes
Autor Jeroen Doumen, Joris Wiersinga
Vydání
2004 Splotter Spellen Antiquity

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 16 dílů krajin
  • skládá se z 6-úhelníkových polí typů:lesy,louky,vodní plochy,hory
 • pro jednotlivé hráče (červený,žlutý,modrý,černý):
  • 22 kostiček obyvatel
  • 1 arch papíru A3 s:
   • tabulí vychozího mÄ›sta
   • pÅ™ehledem pravidel
  • 3 tabule mÄ›st
  • 16 dílků stanic
  • 1 sada dílků jednotlivých budov (vyjma rybářství, hrobů, skladů, fontán a povoznictví)
  • 4 dílky mÄ›st
  • 20 dílků domů s čísly 1-20
 • 16 dílků budov povoznictví
 • 12 dílků budov rybářství
 • 16 dílků budov skladů
 • 16 dílků budov fontán
 • 480 dílků zboží (po 48 od 10 typů zboží)
 • dílky hrobů
 • dílky luk
 • 16 objevitelských značek (po 4 od olivy,obilí,víno,ovce)
 • značky znečiÅ¡tÄ›ní
 • 3 destičky stupnice hladomoru
  • destička dále obsahuje
   • stupnici poÅ™adí hráčů v kole
   • tabulku patronů
 • kostička k označení úrovnÄ› hladomoru


[editovat] Přehled zboží

      farma	    rybář	    důl	dřevorubec
jídlo	  obilí,olivy,ovce	ryby		
luxus	  víno	    perly,inkoust	zlato	
stavebnina			        kámen	dřevo


[editovat] Zahájení

každý hráč si vybere jednu barvu a vezme si svůj herní materiál

každý hráč si vezme 6 dřev

sestaví se hrací plán z dílů krajin


počet hráčů počet dílů tvar       startovní pole
   2     4   2 a 2      v rozích tohoto "démantu" 
   3     6   1, 2 a 3     v rozích tohoto "trojúhelníku"
   4     8   3, 2 a 3     v rozích tohoto "čtyřúhelníku"

objevitelské značky se rozmístí na plán na označená pole,

 • od každého druhu se vezme tolik značek, kolik je hráčů

náhodně se stanoví počáteční pořadí hráčů a vyznačí se na stupnici pořadí hráčů pomocí kostiček

od posledního po prvního hráči umístí svoje výchozí město na hrací plán

 • musí se na startovním dílu nacházet plnÄ› a může být dokonce umístÄ›no i na vodní plochu

stupnice hladomoru se nastaví na 0


[editovat] Průběh hry

Hra se skládá z kol.

Každé kolo se skládá z 10 fází:

1. návrat obyvatel z městských budov domů

2. výstavba městských budov a domů a nasazení obyvatel do městských budov

 • staví se položením dílku budovy na nÄ›jaké nezastavÄ›né místo ve mÄ›stÄ›
 • za stavbu mÄ›stské budovy a za stavbu domu je tÅ™eba zaplatit
 • poté hráči mohou nasadit do mÄ›stských budov své obyvatele, čímž aktivují jejich funkci
 • postavením katedrály hráč určí svého patrona,
  • ten mu jednak pÅ™idá schopnost
  • a jednak určí jeho vítÄ›znou podmínku
  • vybraný patron se zaznamená kostičkou na tabulce patronů
 • postavením domu získá hráč nového obyvatele
  • hráč má vždy k dispozici pouze tolik obyvatel, kolik má postaveno domů

3. určení nového pořadí hráčů

 • hráč s menším počtem obyvatel v povoznictvích a na objeviteli hraje dříve,
  • v případÄ› rovnosti se zachovává původní poÅ™adí
 • hráči hrají další fáze kola v tomto poÅ™adí, a to až do příští fáze 3

4. výstavba venkovních budov

 • lze postavit pouze na prázdné nebo na znečiÅ¡tÄ›né pole krajiny
 • nelze postavit na jiné budovy, zboží nebo obyvatele nebo do vody
  • pÅ™es objevitelské značky postavit lze, taková značka se odstraní ze hry
 • lze postavit, pouze pokud je k dispozici obyvatel na povoznictví,
  • pro farmu, důl, dÅ™evorubce a rybáře se tento obyvatel se po postavení na ní ihned pÅ™emístí
  • pro stanici a nové mÄ›sto se tento obyvatel pouze dá stranou a příští kolo se smí znova použít
  • důl, dÅ™evorubce a farmu sestávají z jednoho centrálního pole krajiny, které musí být přísluÅ¡ného typu, a ze vÅ¡ech s ním sousedících neobsazených polí, které jsou stejného typu
  • rybář sestává z budovy rybářství a pÅ™iléhajících prázdných polí vodní plochy
  • u dolu, farmy a rybáře se na vÅ¡echny jeho pole (vyjma rybářství) položí značka znečiÅ¡tÄ›ní a na ni přísluÅ¡né zboží, které budova produkuje, tzn. po vytěžení se z pole stane znečiÅ¡tÄ›ná oblast
  • u dÅ™evorubce se místo značky znečíštÄ›ní položí dílek louky, tzn. vytěžený les se stává loukou

5. umístění surovin do skladů a zahození surovin, co se do skladů nevejdou

 • co pole skladu, to jedno zboží

6. produkce surovin a návrat obyvatel z vytěžených venkovních budov

 • každá farma, důl, rybář nebo dÅ™evorubec vyprodukuje právÄ› jednu surovinu
 • pokud se vyprodukuje poslední surovina přísluÅ¡né farmy, dolu, dÅ™evorubce nebo rybáře, vrací se pracující obyvatel zpátky domů a budova je zruÅ¡ena
 • u farmy, dolu nebo dÅ™evorubec zboží na centrálním poli musí být vytěženo jako poslední, jinak je poÅ™adí libovolné

7. objevování

 • pokud má hráč aktivovaného objevitele, může odkrýt jednu objevitelskou značku v zónÄ› dosahu, a vzít si zboží, které je na značce uvedeno,
 • za každé objevené jídlo se zvýší úroveň hladomoru na stupnici o 1

8. hladomor

 • každý hráč postaví do svých mÄ›st tolik hrobů, kolik činí úroveň hladomoru - počet jeho jídel,
  • není-li už ve mÄ›stech volné místo, musí postavit hroby na mÄ›stské budovy
  • pokud nemá kam hroby umístit, prohrál a odstupuje ze hry
  • budovy, na kterých je umístÄ›n aspoň 1 hrob, nejsou funkční,
 • následnÄ› se zvýší úroveň hladomoru na stupnici o 1

9. znečištění krajiny,

 • každý hráč umístí tolik značek znečiÅ¡tÄ›ní do své zóny dosahu, kolik činí 3 * počet jeho mÄ›st - počet jeho fontán - 4 * počet jeho smetiÅ¡Å¥,
 • značky znečiÅ¡tÄ›ní může dávat pouze na ničím neobsazená pole (vyjma dílku louky)
 • není-li kam značky dát, musí místo nich postavit hroby do svých mÄ›st

10. kontrola vítězných podmínek,

 • vítÄ›zná podmínka je určena patronem, kterého si hráč vybral pÅ™i stavbÄ› katedrály
 • hráč, který splnil vítÄ›znou podmínku, vyhrál,
  • v případÄ›, že tuto podmínku splnilo více hráčů, vyhrál hráč s nejvÄ›tším počtem neznečiÅ¡tÄ›ných polí ve své zónÄ› dosahu


[editovat] Zóna dosahu

zóna dosahu je 2 pole od hranice některého z měst nebo stanic hráče vyjma vodních ploch a polí dostupných pouze skrz vodní plochu,

 • v případÄ›, že hráč používá stáj, zvyÅ¡uje se zóna dosahu na 3 pole,
 • v případÄ›, že hráč používá přístav, rozÅ¡iÅ™uje se zóna dosahu o vodní plochy, které pÅ™iléhají k mÄ›stu nebo stanici aspoň jedním polem a o k nim pÅ™ilehající pole pevniny


[editovat] Přehled městských budov

název	        cena	   funkce	                       fáze  obsazení 	počet 
fontána        1 luxus	   při postavení sniží úroveň hladomoru o 1 (min. 0)     9	Ne	*
                  na stupnici; snižuje znečištění o 1	
nemocnice 	    1 luxus	   odstraňuje 5 hrobů 	                2	Ano	1
universita 	    1 dřevo	   všechny fakulty přiléhající k univerzitě fungují,     *	Ano	1
                  aniž jsou obsazeny obyvatelem	
fakulta teologická	1 kámen	   vyjma sv.marie umožňuje hráči zrušit postavenou      2	Ano	1
                  katedrálu	
fakulta alchymistická	2 kameny   umožňuje odstranit znečištění z 1 pole a všech       4	Ano	1
                  jeho sousedních polí 	 
fakulta biologická	2 kameny   umožňuje postavit farmu zadarmo (1 za kolo)	    4	Ano	1
fakulta filozofická	1 kámen	   při stavbě budov není nutno dodržet podmínku rozdílné   2,4	Ano	1
                   zboží	
sklad 	        1 dřevo	   je možno zvolit velikost skladu, může jich být       5	Ano	*
                  jedním hráčem postaveno i víc, při stavbě si hráč 
                  může vzít i víc dílků, 1 sklad je jakýkoliv čtyřúhelník 
                  sestavený z těchto dílků, 1 pole skladu skladuje 1 zboží	
stáj 	        2 rozdílné  rozšířuje zónu dosahu na 3 pole 	            *	Ano	1
            luxusy	
přístav 	    1 dřevo	   rozšiřuje zónu dosahu o vodní plochy, které přiléhají   *	Ano	1
                  k městu nebo stanici aspoň jedním polem a o k nim 
                  přilehlá pole pevniny	
trh	        1 dřevo	   umožňuje obchodovat se soupeři, umožňuje měnit libovolné  2	Ano	1
                  zboží za jiné v poměru 2:1	 
sýpka	        1 dřevo	   snižuje hladomor o 3	                8	Ne	1
objevitel 	    1 dřevo	   umožňuje odkrýt 1 objevitelskou značku	        7	Ano	1
katedrála 	    1 kámen	   při postavení hráč určí svého patrona	        -	Ne	1
pivovar 	    1 dřevo	   umožňuje stavět stanice	                4	Ne	1
povoznictví   	1 dřevo	   možňuje poslat 1 obyvatele pracovat do venkovní budovy	4	Ano	*
nucená práce  	1 kámen	   venkovní výrobny produkují až 3 zboží za kolo       6	Ano	1
                  (místo jednoho), ale jedno z nich musí zahodit	
smetiště	    1 kámen	   snižuje znečištění o 4 a ostatní hráči nesmí znečišťovat  9	Ano	1
                  v zóně dosahu hráče


[editovat] Přehled venkovních budov

název	  cena	    funkce	                              podmínka stavby
stanice  1 jídlo	    rozšiřuje zónu dosahu                        v zóně dosahu
rybář   1 dřevo	    produkuje ryby,inkoust,perly (jedno z toho dle hráčova výběru)   obě pole rybářství                                             sousedí s prázdným polem                                               vodní plochy, aspoň jedno
                                                 z nich je v zóně dosahu
dřevorubec 1 dřevo	    produkuje dřevo	v lese,                      centrální pole je v zóně dosahu
farma   1 obilí/ovce/   produkuje obilí nebo ovce,olivy,víno	              na louce, centrální pole 
       olivy/víno                                      je v zóně dosahu
důl    1 dřevo	    produkuje kámen nebo zlato (v jednom pohoří, tj. souvislé      v horách, centrální pole 
               hnědé ploše, smí být těžen pouze jeden druh zboží, což určí     je v zóně dosahu
               první hráč, který si v tomto pohoří postaví důl, postavením 
               města se 1 pohoří na 2 nerozdělí)	              
město   1 dřevo+1 kámen+  poskytuje nový prostor pro stavbu městských budov a domů,      aspoň jedno pole je 
      1 jídlo+      rozšiřuje zónu dosahu, zvyšuje znečištění             v zóně dosahu, nesmí
      2 rozdílné luxusy	                                 sousedit s jiným městem


[editovat] Přehled domů

číslo	cena
1	-
2	-
3	-
4	-
5	jídlo
6	jídlo
7	2 rozdílná jídla
8	1 jídlo+1 luxus
9	3 rozdílná jídla
10	1 jídlo+2 rozdílné luxusy
11	2 rozdílná jídla+1 luxus
12	4 rozdílná jídla
13	1 jídlo+3 rozdílné luxusy
14	3 rozdílná jídla+1 luxus
15	2 rozdílná jídla+2 rozdílné luxusy
16	4 rozdílná jídla+1 luxus
17	2 rozdílná jídla+3 rozdílné luxusy
18	3 rozdílná jídla+2 rozdílné luxusy
19	4 rozdílná jídla+2 rozdílné luxusy
20	3 rozdílná jídla+3 rozdílné luxusy


[editovat] Přehled patronů

jméno	    vítězná podmínka	          dává schopnost
sv.Mikuláš	postavit všech 20 domů	          při stavbě 2 domů je ten
                             s nižším číslem zadarmo
sv.Jiří    uzavřít zónu dosahu jiného hráče do své	  za každou postavenou katedrálu
                             v kole, kdy byla postavena, 
                             zisk 1 ryby během produkce 
sv.Barbora	postavit všechny městské budovy	      přemísťovat budovy
sv.Kryštof	od každého druhu jídla a luxusu mít 3 kusy katedrála se dá využít jako
                             sklad s neomezenou kapacitou
sv.Marie	libovolné 2 ostatní	          všechny ostatní

[editovat] Odkazy