Attila

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Att.jpg
Počet hráčů 2-5
Doporučený věk 10
Délka hry 30 až 70 minut
Autor Karl-Heinz Schmiel
Vydání
2000 Hans im Glück Attila

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací plán
 • Tabulka vlivu
 • 54 karet barbarských kmenů (9 od každé barvy)
 • 120 figurek barbarů (20 od každé barvy)
 • 10 karet míru
 • pro každého hráče
  • 7 označovacích kostiček
  • 3 akční žetony
   • 1× dvojitý tah
   • 1× dva body vlivu
   • 1× výmÄ›na karet
  • jeden žeton na označení barvy hráče

Pozor! - nezaměňovat barvu hráče s barvou barbarského kmene!


[editovat] Cíl hry

 • Získat co nejvíce bodů prostÅ™ednictvím vhodného umisÅ¥ování barbarských kmenů a vyvoláváním válek ve správnou chvíli.


[editovat] Příprava hry

 • Hrací plán se dá do stÅ™edu stolu. Na nÄ›j se do pravého rohu na přísluÅ¡ná místa umístí patÅ™ičné počty karet míru. Na počítadlo bodů (na obvodu hracího plánu) umístí každý hráč jednu označovací kostičku.
 • Vedle hracího plánu se umístí tabulka vlivu a pod ní zbylé označovací kostičky.
 • Karty barbarů se zamíchají a každý hráč obdrží Å¡est karet. Figurky barbarů jsou mimo hrací plán ve společné zásobÄ›.
 • Každý hráč si pÅ™ed sebe vyloží žeton označující jeho barvu a tÅ™i akční žetony.


[editovat] Průběh hry

 • Hráč, který je na tahu, zahraje jednu kartu a umístí jednu figurku barbara odpovídající barvy. Poté posune na tabulce vlivu u přísluÅ¡ného kmene svoji kostičku o 1 (v první epoÅ¡e) až 4 (ve čtvrté epoÅ¡e) pole.
 • Na začátku hry je možné umístit barbara pouze na jedno z Å¡esti území, hraničících s velkým územím na severu (odtud barbaÅ™i pÅ™icházejí) - růžová linie. Dalšího barbara je možné umístit opÄ›t na kterékoliv z tÄ›chto Å¡esti území nebo na jakékoli území, sousedící s územím, na kterém již je figurka stejného kmene.
 • Kdykoliv v průbÄ›hu hry (ale jen ve svém tahu) může hráč zahrát nÄ›který ze tří akčních žetonů. V jednom tahu je možné odehrát nÄ›kolik akčních žetonů .

[editovat] Akční žetony

 • Dvojitý tah
  • Hráč zahraje dvÄ› karty, umístí tedy dva barbary a za oba se posune na tabulce vlivu (o počet polí odpovídajících probíhající fázi hry, viz výše).
 • Dva body vlivu
  • Hráč si může pÅ™idat na stupnici vlivu dva body. A to buď u dvou kmenů po jednom bodu vlivu nebo u jednoho kmene dva body.
 • VýmÄ›na karet
  • Hráč odhodí libovolný počet karet z ruky a dobere si stejný počet karet nových.


[editovat] Válka

 • Jestliže se na jednom území objeví 5 barbarů (nezávisle na jejich barvÄ›), dojde k válce.
 • Počínaje hráčem, který válku vyvolal (umístil pátou figurku), mohou teď hráči podpoÅ™it jednotlivé kmeny na tomto území.
 • Hráč, který chce nÄ›který kmen (nebo i více kmenů) podpoÅ™it, vyloží pÅ™ed sebe karty barbarů, tak aby bylo vidÄ›t, kolik karet vynesl, ne vÅ¡ak jaké karty (karty se umístí rubem navrch).
 • Je možné vynést i kartu kmene, který není na tomto území zastoupen. Tato karta se vÅ¡ak nepočítá do podpor, pouze se tak hráč může zbavit karty/karet, kterou nepotÅ™ebuje.
 • Poté, co vÅ¡ichni hráči, kteří chtÄ›li, provedli podporu, otočí se vÅ¡echny karty lícem navrch. Spočítá se, který kmen má kolik bojovníků (figurky na území konfliktu + celkový počet vynesených karet kmene (od vÅ¡ech hráčů)). Kmen, který má nejménÄ› bojovníků, prohrál a jeho figurky na území konfliktu se odstraní.
 • Území, na kterém probÄ›hla válka, se označí žetonem míru a do konce hry na toto území nesmí být umístÄ›na žádná další figurka barbara.
 • Karty vyložené jako podpora se zahodí. Nové karty si hráči doberou až na konci svého následujícího tahu (včetnÄ› hráče, který válku vyvolal).


[editovat] Bodování

 • Hra je rozdÄ›lena na čtyÅ™i epochy. Každá epocha je definovaná přísluÅ¡ným počtem válek. V první epoÅ¡e jedna válka, ve druhé dvÄ›, ..., ve čtvrté čtyÅ™i. Po skončení poslední války té které epochy se vyhodnocují body.
 • Kolik bodů hráč získá, závisí na tom, jak si vede na tabulce vlivu. Doporučujeme vyhodnocovat postupnÄ› jednotlivé kmeny, tak jak jsou zobrazeny na vlivové tabulce - zleva doprava.
 • Hráč, který je u daného kmene na stupnici nejvýše, získá tolik bodů, kolik barbarů daného kmene je celkem na hracím plánu. Hráč na druhém místÄ› získá tolik bodů, na kolika územích jsou barbaÅ™i tohoto kmene.
 • V případÄ›, že je na prvním místÄ› více hráčů, sečtou se body za první a druhé místo (počet barbarů + počet území), vydÄ›lí se počtem hráčů na první pozici a takto určené body se pÅ™idÄ›lí přísluÅ¡ným hráčům (zaokrouhluje se dolů).
 • V případÄ› vÄ›tšího počtu hráčů na druhé pozici, si tito hráči rovným dílem rozdÄ›lí body za druhou pozici (počet území).
 • Pozor: v následující epoÅ¡e se za umístÄ›ní barbara posouváte na tabulce vlivu o jedno pole dál!. Ve druhé epoÅ¡e tedy o dvÄ› pole, ve tÅ™etí o tÅ™i a ve čtvrté o čtyÅ™i pole za jednu figurku barbara.


[editovat] Konec hry

 • Hra může skončit dvÄ›ma způsoby:
  • ProbÄ›hne vÅ¡ech deset válek - poté, co probÄ›hne poslední desátá válka, skončí čtvrtá epocha a provede se vyhodnocení, podle stejných pravidel jako na konci každé epochy.
  • Jestliže nÄ›který z hráčů dojde na tabulce vlivu na poslední pole (Pozn.: nemusí se zastavit přímo na tomto poli, může ho i pÅ™ejít), provede se stejné vyhodnocení bodů, jako kdyby skončila právÄ› probíhající epocha.
 • VítÄ›zem hry se stává hráč s nejvyšším počtem bodů.

[editovat] Odkazy