Dampfross

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Exp.jpg
Počet hráčů 2-6
Doporučený věk 10
Délka hry 120 až 240 minut
Autor David Watts
Vydání
1983 Schmidt Spiele Dampfross
Ocenění Spiel des Jahres 1984

Na hracím plánu – mapě se v první části hry snažíte vybudovat co nejhustší a co nejlepší železniční síť a v druhé části hry po těchto železnicích závodíte.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Základní pravidla

[editovat] Hrací plán

Hrací plán se skládá z polí ve tvaru pravidelných šestiúhelníků a představuje mapu skutečné nebo vymyšlené země. Obyčejná pole na mapě jsou bílá. Hnědá pole znázorňují hory, modrá pole vodní plochy (jezera a moře). Červeně orámovaná pole jsou města. Měst je na každé mapě 36 a jsou očíslována dvoucifernými čísly obsahujícími číslice 1 až 6.

Standardně jsou pole ohraničena tenkou černou čárou. Modrá čára reprezentuje řeku a červená státní hranici.

Ke hře jsou dále potřeba pastelky a figurky v barvě každého hráče, tužka a papír pro zápis skóre a dvě různobarevné hrací kostky.

K Dampfrossu se dodávaly čtyři omyvatelné plány (a zvláštní pastelky, kterými se na ně dalo psát) s těmito mapami: Německo (Deutschland [1] [2]), Francie s Beneluxem (Frankreich [3] [4]), Východ Spojených států (USA Ost [5] [6]) a Západ Spojených států (USA West [7] [8]). K sériově vyráběnému českému Expresu se dodávaly plány na jedno použití, natištěné na papíře. Byla na nich mapa Spojených států (celých). Zde [9] si navíc můžete stáhnout mapu Česka, jejímž autorem je Dan Zeman.


[editovat] Soutěžní pravidla

Německý Dampfross a jeho česká napodobenina Expres se v některých pravidlech liší. Dampfross navíc v řadě bodů nabízí alternativní pravidla. V soutěžních pravidlech vybraných a odzkoušených na Palubě jsou preferovány ty varianty, které snižují vliv náhody a zkracují hru. Zatímco v základních pravidlech Dampfrossu hraje náhoda celkem nepřehlédnutelnou roli (a v pravidlech Expresu dokonce ještě o něco větší), v soutěžních pravidlech již nabývá vrchu strategie. Náhoda ovšem není potlačena úplně, což ponechává naději na vítězství každému. A zatímco běžná partie trvá nejméně půl druhé hodiny, často však o dost více, čas potřebný na partii podle soutěžních pravidel lze stlačit pod 1 hodinu. Díky tomu je myslitelné uspořádat turnaj, ve kterém hráči postupně sehrají několik partií s různými soupeři.

 • Hra se skládá ze dvou fází. V té první hráči budují své železniční sítÄ›. Ve druhé se pak účastní vlakových závodů, ve kterých se ukáže, čí traÅ¥ je nejefektivnÄ›jší. VítÄ›z závodu si může svou výhru pÅ™ipsat na účet, ale může ji též použít k vylepÅ¡ení svých tratí.
 • Každý hráč si zvolí barvu a dostane pastelku a hrací kámen (figurku) této barvy pro pozdÄ›jší závody. Expres pÅ™edpokládá dva až Å¡est hráčů, ale principiálnÄ› není počet hráčů shora omezen. Jeden hráč je zvolen bankéřem a bude na papíře zaznamenávat stavy účtů vÅ¡ech hráčů.
 • Každý hráč má na začátku na účtu 20 bodů. BÄ›hem hry nesmí stav jeho účtu klesnout pod nulu. Hráč tedy nesmí stavÄ›t ani závodit na dluh.


[editovat] Stavba tratí

 • VÅ¡ichni hráči hodí dvÄ›ma kostkami a hráč, který hodil nejvíce, začíná. Pokud dva nebo více hráčů hodilo stejné nejvyšší číslo, pokračují v házení tak dlouho, dokud se mezi nimi nerozhodne. Potom se hráči střídají v tahu po smÄ›ru hodinových ručiček.
 • První hráč si vybere mÄ›sto, ve kterém bude začínat jeho traÅ¥, a hned provede svůj první tah. Po nÄ›m si postupnÄ› vyberou mÄ›sto a udÄ›lají svůj první tah ostatní hráči.
 • U nÄ›kterých map hráči povinnÄ› vybírají svůj start jen z nÄ›kterých mÄ›st, nÄ›kde je dokonce povoleno jen jedno mÄ›sto. Pokud to není u konkrétní mapy zakázáno, může si více hráčů zvolit ke startu stejné mÄ›sto. Začínat se může v následujících mÄ›stech:
  • NÄ›mecko: Berlin, Hamburg, München (tedy mÄ›sta s více čísly)
  • Francie: Paris (každý hráč musí opustit mÄ›sto jiným smÄ›rem)
  • Západ Spojených států: Milwaukee, Chicago, Memphis, New Orleans
  • Východ Spojených států: přístavy na pobÅ™eží Atlantiku a Mexického zálivu (ve státech tedy tratÄ› budou budovány z východního pobÅ™eží na západ, podobnÄ›, jako tomu bylo ve skutečnosti).
 • Začínající hráč hodí dvÄ›ma kostkami a postaví odpovídající počet dílků své tratÄ›. Po nÄ›m staví ostatní hráči a vÅ¡ichni mají v tomto kole k dispozici stejný počet bodů. Další kolo začíná hodem kostkami hráč po levici hráče, který začínal hru, a opÄ›t vÅ¡ichni staví za stejný počet bodů jako on. Příklad: dejme tomu, že hrají tÅ™i hráči A, B a C. A začíná a hodí 7. Postaví traÅ¥ za 7 bodů. Potom postaví svou traÅ¥ za 7 bodů hráč B a po nÄ›m i C. Pak začíná druhé kolo, hází hráč B. Hodí 5, postaví traÅ¥ za 5 bodů. Po nÄ›m, aniž by házel, postaví traÅ¥ za 5 hráč C a potom i A. Pak hází C...
 • Stavební náklady jsou uvedeny níže. BÄ›hem stavební fáze mohou být pokryty pouze hodem kostkou a nemohou se čerpat z konta hráčů.
  • U obyčejných polí a mÄ›st lze za jeden bod na kostce postavit jeden dílek tratÄ›, tj. spojit dvÄ› sousední pole. Pole se spojují napříč stranou, nikoli pÅ™es vrchol.
  • Most pÅ™es Å™eku stojí (v nížinÄ›) 3 body kostky.
  • TraÅ¥ vedoucí do hor nebo z hor (tedy spojení obyčejného a horského políčka) stojí 3 body kostky.
  • Dílek trati mezi dvÄ›ma horskými poli stojí 5 bodů kostky.
  • Most na úpatí hor (spojení obyčejného a horského pole pÅ™es Å™eku) stojí 5 bodů kostky.
  • Na střízlivých hracích plánech se Å™eka nevyskytuje mezi dvÄ›ma horskými poli. Pokud k tomu pÅ™esto dojde, držíme se zásady, že nejvyšší počet bodů, požadovaný za spojení dvou sousedních polí, je 5.
  • Na vodní plochy (modrá pole) se v základní verzi hry vůbec nesmí vstoupit.
  • Státní hranice se zpravidla nesmí pÅ™ekročit. To neplatí pro hrací plány, kde v dotyčném sousedním státÄ› leží nÄ›jaké mÄ›sto, nebo pro rozšířené verze hry, které se sousedními státy počítají jako se zvláštními druhy cílů.
 • Železniční síť každého hráče musí být souvislá a novÄ› pÅ™istavené kousky musejí navazovat na již postavenou traÅ¥. Hráč vÅ¡ak může rozdÄ›lit body z jednoho hodu kostkou mezi nÄ›kolik dílů tratÄ›, které pÅ™istaví na různých místech své sítÄ›.
 • Nevyužité body z kostky nemohou být uschovány pro příští kolo a propadají.
 • Za každé mÄ›sto obdrží hráč, jehož železnice jako první do tohoto mÄ›sta dorazí, 6 bodů. MÄ›sto, kde hráč začínal, se nepočítá.
 • Hráč může svou tratí pÅ™ekřížit nebo pÅ™ipojit cizí traÅ¥ a může dokonce jet paralelnÄ› s ní po stejných polích. Musí vÅ¡ak za to majiteli této tratÄ› zaplatit. Tyto poplatky se na rozdíl od stavebních nákladů nehradí z bodů na kostce, ale z účtu u bankéře (každý hráč mÄ›l do začátku 20 bodů, jeho další příjmy jsou prémie za pÅ™ipojení nových mÄ›st a platby za napojení od ostatních hráčů; sám nesmí za takové platby utratit víc, než na účtu momentálnÄ› má). Příjemci se platba pÅ™ipíše na účet. Poplatky jsou následující:
  • Za pÅ™ekřížení cizí tratÄ› se platí jeden bod.
  • Za pÅ™ipojení cizí tratÄ› se platí jeden bod. Pokud hráč v příštím kole pokračuje dál, jako by traÅ¥ pÅ™ekřížil (tedy v jiném smÄ›ru než soupeÅ™ova traÅ¥), neplatí už nic.
  • Za pÅ™ekřížení nebo napojení ve mÄ›stÄ› se neplatí nic, protože mÄ›sta patří vÅ¡em.
  • Za každého půl dílku souběžné jízdy se platí dva body. Souběžná traÅ¥ mezi dvÄ›ma obyčejnými poli tedy pÅ™idá ke stavebním nákladům (1 bod) jeÅ¡tÄ› 4 body, které je tÅ™eba zaplatit majiteli druhé tratÄ›. Pokud ale stavíme souběžnou traÅ¥ do mÄ›sta (z pole ležícího tÄ›snÄ› vedle mÄ›sta), zaplatíme jen dva body za půl pole, které leží vnÄ› mÄ›sta. Pokud jsou obsazeny přístupy do mÄ›sta, typická situace vypadá takto: hráč pÅ™ipojí svou traÅ¥ k cizí tÄ›snÄ› pÅ™ed mÄ›stem a jede poslední dílek souběžnÄ› s ní, za což protihráči zaplatí tÅ™i body (jeden za napojení a dva za půl pole souběžné jízdy). Pokud stejnou traÅ¥ staví smÄ›rem z mÄ›sta ven, zaplatí protihráči pouze dva body, neplatí za napojení (napojil se ve mÄ›stÄ›, kde je to zadarmo, a za odpojení se neplatí nic). V obou případech si hráč navíc musí odečíst z kostky náklady na vlastní stavbu tratÄ›.
  • Ceny za pÅ™ipojení a souběžnou jízdu nejsou závislé na tom, zda se jede pÅ™es Å™eku nebo v horách.
 • Jestliže hráč napojuje, kříží nebo staví souběžnÄ› se dvÄ›ma nebo více cizími tratÄ›mi, musí stejný obnos zaplatit vÅ¡em majitelům tratí, které tu byly dříve.
 • Pokud vÅ¡ak jedna z tratí, které kříží nebo pÅ™ipojuje, je jeho vlastní, neplatí nikomu nic.
 • Stavební fáze končí, jakmile jsou vÅ¡echna mÄ›sta pÅ™ipojena alespoň jednou železnicí. Pokud vÅ¡ak utekla dvÄ› kola od hráče, který pÅ™ipojil pÅ™edposlední mÄ›sto, může libovolný hráč prohlásit stavební fázi za skončenou. Hráč, který je po nÄ›m na Å™adÄ› v házení kostkou, pak začíná druhou fázi hry, aniž by bylo poslední mÄ›sto pÅ™ipojeno. Pokud dojde k pÅ™ipojení tohoto mÄ›sta pozdÄ›ji v závodní fázi hry, nedostane už za to hráč, který do mÄ›sta dojel první, žádné body.
 • Hráči se mohou dohodnout (nebo jim to může nařídit poÅ™adatel turnaje), že čas na jeden stavební tah je omezen na 1 minutu. Měří se scrabblovými hodinami - po hodu kostkou si hráč hodiny zmáčkne, po ukončení svého tahu je zmáčkne a posune k soupeÅ™i, jehož čas tím začal běžet. Když dozní signál hodin oznamující vyprÅ¡ení času, hráč musí pÅ™estat kreslit na plán a případné neprostavÄ›né body kostky mu propadnou. Vyrovnání účtů za pÅ™ipojení tratí lze provést až po vyprÅ¡ení času.


[editovat] Závody

 • V závodní fázi se hráči střídají v určování mÄ›st, mezi kterými se pojede závod. MÄ›sta se určují pomocí kostek a první hází kostkami hráč po levici hráče, který jako poslední házel kostkami ve stavební fázi.
 • MÄ›sta se určují hodem obÄ›ma kostkami současnÄ›. ÄŒervená kostka udává desítky a bílá jednotky. Hodí-li tedy například hráč 6 na červené a 5 na bílé kostce, padlo mÄ›sto s číslem 65.
 • Každé číslo smí padnout jen jednou za hru. (MÄ›sto smí tedy padnout tolikrát, kolika čísly je označeno. VÄ›tÅ¡ina mÄ›st je označena jediným číslem, ale velká mÄ›sta mohou mít dvÄ› nebo i tÅ™i čísla.) K tomu účelu si hráči vedou tabulku o rozmÄ›ru 6×6, kam označují křížkem již hozená čísla. Padne-li číslo, které už padlo dříve, najde se v tabulce nejbližší vyšší číslo, které jeÅ¡tÄ› nepadlo. Pokud takové není, najde se nejnižší číslo, které jeÅ¡tÄ› nepadlo. Nalezené číslo se v tabulce označí jako použité.
 • Hráč hodí obÄ›ma kostkami dvakrát. První hod určí start závodu, druhý jeho cíl.
 • Jestliže nejkratší traÅ¥ mezi startovním a cílovým mÄ›stem měří ménÄ› než Å¡est polí, závod se nemůže jet a cílové mÄ›sto se hází znova. PůvodnÄ› hozené číslo cílového mÄ›sta se v tabulce neoznačí jako použité a může být hozeno v nÄ›kterém z příštích závodů.
 • Totéž platí, pokud jedno z hozených mÄ›st není pÅ™ipojeno železnicí: toto mÄ›sto (ne obÄ› mÄ›sta) se hází znova.
 • Po stanovení trasy závodu se vÅ¡ichni hráči rozhodnou, zda a kudy závod pojedou. Účast v závodu je dobrovolná a závisí na tom, jak vhodné má hráč pro tento závod tratÄ›, a také na tom, kolik jeho protivníků se k účasti rozhodlo. Proto musí svou účast a trasu hráči hlásit popoÅ™adÄ›, počínaje hráčem, který závod hodil.
 • Za jízdu po jednom dílku cizí tratÄ› musí hráč majiteli této tratÄ› zaplatit jeden bod z účtu, a to jeÅ¡tÄ› pÅ™ed závodem. Narozdíl od stavby souběžných tratí, pokud mezi dvÄ›ma poli vedou dvÄ› nebo více souběžných tratí, hráč platí za jízdu pouze majiteli jedné z nich. Musí dopÅ™edu oznámit, čí traÅ¥ si vybral.
 • Hráč se nesmí závodu zúčastnit, jestliže by nejel ani jeden dílek po své vlastní trati nebo když by musel ostatním za použití jejich tratí platit o více než o deset bodů více, než ostatní zaplatí jemu.
 • Pokud se závodu nemůže nebo nechce zúčastnit žádný hráč, závod se považuje za ukončený. Dotyčná čísla mÄ›st vÅ¡ak zůstanou v tabulce označena jako použitá. Další hráč v poÅ™adí pÅ™evezme kostky a určí trasu nového závodu.
 • Hráči se mohou dohodnout (nebo jim to může nařídit poÅ™adatel turnaje), že čas každého hráče na rozhodnutí, zda závod pojede, kudy ho pojede, a spočítání, kolik má komu zaplatit, je omezen na 1 minutu. Měří se scrabblovými hodinami - po hodu kostkou si hráč hodiny zmáčkne, po ukončení svého tahu je zmáčkne a posune k soupeÅ™i, jehož čas tím začal běžet. Když dozní signál hodin oznamující vyprÅ¡ení času, aniž hráč určil celou trasu svého závodu, nemůže se závodu zúčastnit. Pokud trasu určil, musí po této trase jet, i kdyby dodatečnÄ› zjistil, že existuje výhodnÄ›jší trasa. Jedinou výjimkou je případ, že by trasa odporovala výše uvedeným pravidlům (alespoň jeden dílek své trati, neplatit ostatním o moc víc než získám). Pokud k tomu dojde, hráč bude ze závodu vyÅ™azen.


[editovat] Průběh závodu

 • Hráči házejí jednou kostkou a táhnou o přísluÅ¡ný počet polí. Jízda do kopce (z libovolného pole na horské) stojí dva body kostky, libovolný jiný dílek trati stojí jeden bod. Na jednom poli se může zastavit více vlaků (v Dampfrossu jsou za tím účelem kameny ve tvaru hranolu místo figurek).
 • První hází hráč, který hodil závod, nebo, pokud tento hráč závod nejede, první hráč, který je po nÄ›m na Å™adÄ›.
 • Dojetí do cíle se vyhodnocuje až na konci kola (poté, co vÅ¡ichni hráči udÄ›lali stejný počet tahů). Pokud v daném kole dojelo do cíle více hráčů, vítÄ›zí ten, kterému zbylo více nespotÅ™ebovaných bodů z posledního hodu kostkou. Pokud mÄ›lo více hráčů stejný počet zbylých bodů, házejí znova, až než se rozhodne. Příklad: Hráč hodil 4. TÅ™i body mu stačily k tomu, aby jako první dorazil do cíle. Po nÄ›m hází další hráč v poÅ™adí. Ten hodil 3 a k dojezdu mu stačil jeden bod. VítÄ›zem se v tomto případÄ› stal druhý hráč. První i druhý hráč dosáhli cíle ve stejném kole, ale druhému po dojezdu pÅ™ebývaly dva body, zatímco prvnímu pouze jeden.
 • VítÄ›z obdrží za závod 20 bodů. Druhý závodník obdrží 10 bodů, ostatní vyjdou naprázdno. Pokud se závodu účastní pouze jeden hráč, automaticky dostane 20 bodů.
 • Po závodu mohou hráči vylepÅ¡ovat své tratÄ› další výstavbou. Místo z kostky se stavební náklady hradí z příjmů posledního závodu. Do tÄ›chto příjmů se počítají prémie za umístÄ›ní v závodÄ› a jízdné od protivníků, kteří závodili po hráčovÄ› trati. Do příjmů ze závodu se vÅ¡ak nepočítají případné poplatky za pÅ™ipojení trati, které nÄ›kdo hráči zaplatí bÄ›hem stavby po závodu. Hráč nemůže ke stavbÄ› využít prostÅ™edky, které mu byly na účet pÅ™ipsány dříve a nepocházejí z posledního závodu.
 • ObdobnÄ› poplatky za pÅ™ipojení trati se nyní neplatí z účtu, ale z příjmů z posledního závodu.
 • Pokud by příjmy ze závodu na zamýšlené rozšíření trati hráči nestačily, musí rozsah stavby omezit. NespotÅ™ebovaná část příjmů se hráči pÅ™ipíše na účet a tam už zůstane až do konce hry.
 • První smí stavÄ›t vítÄ›z závodu, pak druhý hráč, po nÄ›m pÅ™ijdou na Å™adu i ostatní po smÄ›ru hodinových ručiček. Hráč, který po tomto závodu skončil s rozÅ¡iÅ™ováním své sítÄ›, už nemá možnost v tomto mezikole do stavby zasahovat.


[editovat] Konec hry

 • Hra končí po devíti závodech. Polovina čísel mÄ›st se tedy žádného závodu nezúčastní.
Poznámka: Tabulku použitých čísel lze přizpůsobit tak, aby akorát po devíti závodech byla celá zaplněná. Tabulka bude mít šest sloupců pro bílou kostku (jednotky), ale jen tři řádky pro červenou kostku (desítky): jeden pro 1 a 2, druhý pro 3 a 4 a třetí pro 5 a 6. Jakmile tedy například padne číslo 35, současně s ním je ze hry vyloučeno i číslo 45. Doporučuje se spojovat desítky a ne jednotky, protože tím by se zlikvidovalo zvýhodnění velkých měst a obecně by se rychleji mazala města, která jsou na mapě blízko u sebe.
 • Příjmy z posledního závodu už se neprostavují, ale pÅ™ipíší se hráčům celé na účet.
 • Kdo má na konci hry na účtu nejvíc bodů, vyhrál.


[editovat] Rozšiřující pravidla

[editovat] Společná účast v závodu

 • Dva hráči se mohou dohodnout, že pojedou společnÄ›. Jedou jedním vlakem a kostkou hází jen jeden z nich. O náklady a případné prémie se dÄ›lí rovným dílem. (Z toho plyne, že sobÄ› navzájem neplatí nic.) Pokud nejdou náklady rozdÄ›lit rovnomÄ›rnÄ›, zaplatí bohatší hráč o jeden bod více. (D2)


[editovat] Mezinárodní jízdy

 • Hráči smí pÅ™i stavbÄ› pÅ™ekročit i státní hranici, musí vÅ¡ak skončit na prvním poli za hranicí. Za pÅ™ekročení hranice neplatí žádný příplatek. Za pÅ™ipojení cizí zemÄ› nezískávají prémie jako za pÅ™ipojení nových mÄ›st. PÅ™i závodní fázi jsou pak nÄ›které závody prohlášeny za mezinárodní nebo zvláštní jízdy, kdy cílem není jedno mÄ›sto, ale celá zemÄ› nebo jiná skupina polí (přístavy apod.). Závodníci tedy začínají na stejném poli, ale končit může každý jinde. Podrobnosti se liší pro jednotlivé hrací plány:
  1. Německo: každá druhá jízda je mezinárodní a cíl se určí podle tabulky. Z červené kostky se vezme číslo, u bílé je důležité pouze to, zda padlo liché (L) nebo sudé (S) číslo: 1S = Dánsko, 1L = Polsko, 2S = Česko, 2L = Rakousko, 3S = Švýcarsko, 3L = Francie, 4S = Belgie nebo Lucembursko, 4L = Nizozemsko, 5S = přístavy v Baltském moři (Rostock, Lübeck, Kiel), 5L = velké přístavy (Bremen, Hamburg), 6S = malé přístavy v Severním moři (Emden, Wilhelmshaven, Bremerhaven, Brunsbüttelkoog), 6L = libovolný přístav.
  2. Francie: každá čtvrtá jízda je mezinárodní a cíl se určí jednou kostkou podle tabulky: 1 = Anglie, 2 = Německo, 3 = Švýcarsko, 4 = Itálie, 5 = Španělsko, 6 = zámoří, tj. jeden z velkých přístavů (Marseille, Dünkirchen, Le Havre, Antwerpen, Bordeaux).
  3. Východ Spojených států: každá čtvrtá jízda je zvláštní. Cíl se určuje jednou kostkou: 1 = kanadské pomezí (tedy Detroit, Buffalo, Albany a území mezi Huronským, Erijským a Ontarijským jezerem (za řekou), 2 = přístavy u velkých jezer (Chicago, Cleveland, Buffalo), 3 = atlantické přístavy (Boston až Miami), 4 = přístavy v Mexickém zálivu (New Orleans, Mobile, Tampa), 5, 6 = města na středozápadě (Chicago, Peoria, Saint Louis, Memphis, New Orleans).
  4. Západ Spojených států: každá čtvrtá jízda je zvláštní. Cíl se určuje jednou kostkou: 1 = pacifické přístavy (Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles, San Diego), 2 = Kanada (libovolné pole za kanadskou hranicí), 3 = Mexiko (libovolné pole za mexickou hranicí), 4 = přístav na východě (Duluth, New Orleans, Houston), 5, 6 = města na středozápadě, konkrétně Milwaukee, Chicago, Saint Louis, Memphis, New Orleans.
  5. Česko - Danova mapa: každá třetí jízda je zvláštní. Cíl se určuje jednou kostkou: 1 = Polsko, 2 = Slovensko, 3 = Rakousko, 4 = Německo, 5 = libovolné město na Moravě, pokud se začíná v Čechách, a obráceně (nejvýchodnější česká města jsou Pardubice, Kolín, Tábor a Jindřichův Hradec), 6 = velká města za hranicemi označená červeným křížem (Regensburg, Chemnitz, Wrocław, Częstochowa, Žilina).
 • Na mapÄ› NÄ›mecka a Francie lze za účelem mezinárodních jízd koupit (platí se z účtu, ne z kostky) trajektové spojení do Dánska, resp. do Anglie. Každá lodní linka stojí 6 bodů. Jeden hráč smí koupit nejvýše jedno spojení NÄ›mecko - Dánsko, resp. dvÄ› spojení Francie - Anglie (každé musí vést z jiného přístavu). PÅ™i závodu se platí 1 bod za nalodÄ›ní, 3 za plavbu a 1 za vylodÄ›ní v případÄ› NÄ›mecka, na plánu Francie za každý dílek 1 bod + 1 bod příplatek za nalodÄ›ní a 1 za vylodÄ›ní (napÅ™. linka Cherbourg - Southampton vyjde na 5 + 2 = 7 bodů).


[editovat] Alternativy v základních pravidlech

Pravidla, za kterými je uvedeno (D), pocházejí z Dampfrossu, pravidla, za kterými je uvedeno (E), pocházejí z Expresu. (D2) označuje pravidla, která jsou v Dampfrossu uvedena jako alternativní nebo rozšiřující. (EJ) je odchylka Jirky Fialy od pravidel Expresu.


[editovat] Volba počátku sítě

 • Každý hráč si zvolí mÄ›sto, ze kterého bude začínat, a napíše ho na papírek. Potom jsou startovní mÄ›sta zveÅ™ejnÄ›na vÅ¡echna najednou. Tím se zajistí, že hráči nemohou vybírat svůj start podle toho, co si zvolí nÄ›kdo jiný.
 • Dva hráči nemohou začínat ze stejného mÄ›sta. Pokud si napíšou na papírek stejné mÄ›sto, volí ve druhém kole a tento postup opakují, dokud každý hráč nemá pÅ™idÄ›leno své vlastní startovní mÄ›sto. (EJ)
 • Hráči volí počátek v okamžiku, kdy pÅ™ijdou poprvé na Å™adu, a mohou se pÅ™itom řídit tím, odkud začínali hráči, kteří pÅ™iÅ¡li na Å™adu dříve. (D)
 • Na hracích plánech Dampfrossu jsou pÅ™edepsána mÄ›sta, která si lze vybrat za počáteční, aby se zvýšila pravdÄ›podobnost zajímavého vývoje hry. Pro NÄ›mecko jsou to Berlin, Hamburg a München, pro Francii Paris (každý hráč musí opustit mÄ›sto jiným smÄ›rem), pro západ Spojených států Milwaukee, Chicago, Memphis a New Orleans a pro východ Spojených států přístavy na pobÅ™eží Atlantiku a Mexického zálivu (ve Státech tedy tratÄ› budou budovány z východního pobÅ™eží na západ, podobnÄ›, jako tomu bylo ve skutečnosti). (D)


[editovat] Počet bodů na stavbu trati ve stavební fázi

 • Hráči hází jednou kostkou místo dvÄ›ma.
 • Hráči nestaví vÅ¡ichni za stejný počet bodů, který hodil hráč začínající kolo. Místo toho si každý hodí kostkou sám za sebe. Toto pravidlo zvyÅ¡uje vliv náhody na úkor strategických schopností hráčů. (E)
 • Stavba mostu pÅ™es Å™eku mezi horami (z jednoho horského políčka na druhé) nestojí 5, ale 7 bodů. Z toho plyne, že Å™eku v horách není možné pÅ™ekročit bÄ›hem stavební fáze hry, pokud se nehází dvÄ›ma kostkami. BÄ›hem rozÅ¡iÅ™ování tratí v závodní fázi to možné je. (EJ)
 • Nemůže-li nebo nechce-li hráč využít vÅ¡echny hozené body, může si zbylé nechat pÅ™ipsat na konto. V této části hry vÅ¡ak nelze body z konta použít na stavbu dráhy. (EJ)


[editovat] Společná trať

 • Dva hráči mohou postavit společnou traÅ¥. Společná traÅ¥ musí začínat na poli, kde se železnice obou hráčů stýkají. Oba hráči hodí kostkou a smÄ›jí prostavÄ›t 3/4 hozených bodů (například oba hodí 4 body, dohromady 8, z toho 3/4 jsou 6 bodů, které mohou hráči prostavÄ›t. Hodí-li 3+3=6, mohou prostavÄ›t 4 body a půl bodu propadne).


[editovat] Konec stavební fáze

 • V Expresu je konec definován trochu odliÅ¡nÄ›. Jakmile zbývá k napojení jen jedno mÄ›sto, může kdokoli z hráčů vyhlásit konec stavby. V tomto případÄ› se odehrají jeÅ¡tÄ› 3 kola, počínaje hráčem, který konec stavby vyhlásil. Tato tÅ™i kola se dohrávají, i když v jejich průbÄ›hu dojde k napojení posledního mÄ›sta.


[editovat] Určování trasy závodu

 • Startovní a cílové mÄ›sto se hází pouze pro první závod. Pro další závody už se losuje pouze cílové mÄ›sto a startem se stává cílové mÄ›sto z pÅ™edcházejícího závodu. (E, D2)
 • ZkuÅ¡ení hráči hrají na 18 nebo 36 závodů, v nichž je každé mÄ›sto právÄ› jednou (resp. dvakrát) startem nebo cílem nÄ›jakého závodu. Bankéř udržuje tabulku, kolikrát se které mÄ›sto účastnilo závodu (mÄ›sta s více čísly se pochopitelnÄ› účastní vícekrát). Pokud na kostkách padne mÄ›sto, které už se jelo, vezme se místo nÄ›j nejbližší vyšší číslo, které je volné (aby se ke konci závodu nemuselo půl hodiny házet, než padne jedno z mála zbývajících mÄ›st). Pokud už jsou mÄ›sta s vyššími čísly vyčerpána, vezme se mÄ›sto s nejnižším číslem, které je jeÅ¡tÄ› volné.


[editovat] Zákaz závodu nebo účasti hráče v závodu

 • Pro nÄ›které hrací plány jsou neplatné závody stanoveny tabulkou a závisí pouze na hracím plánu, nikoli na rozložení tratí v této hÅ™e. (Zakázány jsou závody mezi mÄ›sty, která lze propojit tratí kratší než deset polí - i když v této hÅ™e taková traÅ¥ postavena nebyla.) I na plánech s tabulkou lze pochopitelnÄ› hrát podle základních pravidel (nejkratší traÅ¥ alespoň 6 polí). (E)
 • Hráč musí závodit po takové trase, jejíž alespoň jeden dílek mu patří. Za použití cizích tratí smí zaplatit nejvýše o 10 bodů více, než sám dostane od ostatních hráčů za použití svých tratí. Toto pravidlo může urychlit závod, protože snižuje počet jeho účastníků. SoučasnÄ› zajiÅ¡Å¥uje, že hráč, který byl alespoň druhý, nemůže na závodu prodÄ›lat, a urychluje tak i celou hru (růst počtu bodů).


[editovat] Průběh závodu

 • Dva vlaky nesmÄ›jí zastavit na stejném poli, i když se smÄ›jí pÅ™edjíždÄ›t. Pokud by vlak podle kostky mÄ›l zastavit na poli, kde už stojí jiný vlak, musí zastavit o pole dříve. Pokud vÅ¡ak mezi dvÄ›ma poli vede více souběžných tratí a každý vlak jede po jiné trati, mohou zastavit na stejném poli.


[editovat] Výsledek závodu

 • Hráč, který první dosáhne cíle, je vítÄ›z bez ohledu na to, zda vÅ¡ichni závodníci učinili stejný počet tahů. Tím se mimo jiné odstraňuje možnost remízy. Závod je ménÄ› rovnoprávný a vliv náhody je zvýšen. Pravidla jsou vÅ¡ak jednodušší. (D)
 • U nÄ›kterých hracích plánů je cena pro vítÄ›ze závodu stanovena tabulkou podle toho, odkud kam se jede. Tabulka udává nejkratší možnou vzdálenost mezi dotyčnými dvÄ›ma mÄ›sty, opÄ›t bez ohledu na tratÄ› postavené v této hÅ™e. VítÄ›z získá tolik bodů, kolik je dvojnásobek této vzdálenosti, druhý v poÅ™adí získá jednonásobek (tedy číslo z tabulky), ostatní nezískají nic. Pro ilustraci: nejkratší možná vzdálenost mezi nejvzdálenÄ›jšími mÄ›sty na mapÄ› Spojených států dodávané s Expresem je 44 polí. VítÄ›z takového závodu tedy obdrží 88 bodů. (E)


[editovat] Omezená výstavba po závodu

 • Po závodu smí hráč prostavÄ›t jen tolik bodů, kolik obdržel jako cenu za umístÄ›ní nebo jako jízdné od ostatních hráčů (a případnÄ› též cenu za pÅ™ipojení tratí hráčů, kteří stavÄ›li v tomto kole pÅ™ed ním), po odečtení svých nákladů. Urychlí se tím hra, ale znechutí se hráčům, kteří už ve stavební fázi nepostavili dobré tratÄ›. (D)
 • Jiná možnost: vÅ¡echny prémie za závody se pÅ™ipisují na účet, ale po každé druhé jízdÄ› mohou vÅ¡ichni hráči prostavÄ›t 10% stavu svého účtu. Hráči, kteří mají na účtu ménÄ› než 50 bodů, mohou prostavÄ›t 5 bodů. (D2)
 • Bylo by samozÅ™ejmÄ› i možné stavbu po závodu omezovat jen stavem účtu hráče, nebo dokonce neomezovat vůbec. Pak ale vÅ¡ichni staví, vÅ¡ichni mají vÅ¡ude tratÄ›, vÅ¡ichni se účastní vÅ¡ech závodů, hra je ménÄ› zajímavá, více závisí na náhodÄ› a mnohem déle trvá. Proto se tato možnost nedoporučuje.


[editovat] Konec hry

 • Hra končí, když jeden z hráčů dosáhne určitého počtu bodů. PÅ™i 2 nebo 3 hráčích je to 250 bodů, pÅ™i 4 hráčích 225 bodů a pÅ™i 5 nebo 6 hráčích 200 bodů. Hráč, který první daného počtu bodů dosáhne, je vítÄ›z.
 • Nebo: PÅ™edem se stanoví čas, po jehož uplynutí už se pojede jen jeden další závod. VítÄ›zem se stane hráč, který má nejvýše bodů.
 • AlternativnÄ› se stanoví jiný počet závodů, které se pojedou. Například 18, aby bylo jisté, že každé číslo bude právÄ› jednou ve hÅ™e.
 • Pokud se na tom hráči pÅ™edem dohodnou, bude vítÄ›zem ne ten, kdo má nejvyšší počet bodů na kontÄ›, ale ten, kdo získal nejvíce bodů v posledních tÅ™ech kolech. (EJ2)

Původní text pro Palubu vytvořil Dan Zeman.

[editovat] Odkazy