Magna Grecia

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 12
Délka hry 60 až 120 minut
Autor Leo Colovini
Michael Schacht
Vydání
2003 Rio Grande Games Magna Grecia

Magna Grecia je nazývána oblast v jižní Itálii, kterou před zhruba 2500 lety osídlili řečtí obchodníci a dobrodruzi. Kraj nevídaným způsobem vzkvétal. Vznikala velká města jako Tarantum, Syrakusy a další, ale také mnoho vesnic, o kterých dnes už nic nevíme. Silná síť cest umožňovala snadnou dopravu zboží a vznik bohatých trhů ve městech.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 1 hrací plán
 • 12 destiček kol
 • 80 kamenů tržnic ve 4 barvách po 20 tržnicích
 • 4 bodovací figurky, a to ve 4 barvách po 1 figurce
 • 160 dílků mÄ›st a cest, a to ve 4 barvách po 20 dílkách cest a mÄ›st
 • 9 figurek oráklů


[editovat] Příprava

 • Hráči se domluví, kdo bude mít kameny a kartičky té které barvy.
 • Hráči postupnÄ› střídavÄ› po jednom rozmístí vÅ¡ech 9 oráklů po hracím plánu, pÅ™ičemž je musí umísÅ¥ovat pouze do vesnic, které nejsou označeny zeleným kroužkem. (Ve 2 a 3 hráčích pouze 7 oráklů, zbylé 2 se ve hÅ™e nepoužijí.)
 • Hráči umístí bodovací figurku na pole 15 na bodovací stupnici (je-li počet hráčů 3, pak na pole 12, je-li počet hráčů 2, pak na pole 10).
 • Hráči si vezmou 4 dílky mÄ›sta a 4 dílky cesty vlastní barvy.
 • Hráči destičky kol rozdÄ›lí podle jednotlivých barev, zamíchají, potom je rozdÄ›lí na 3 hromádky po 4 destičkách, kdy od každé barvy do každé hromádky umístí zakrytÄ› 1 destičku, a potom tyto hromádky zamíchají, dají na sebe, a takto vytvoÅ™ená 1 hromádka s destičkami se otočí, a to tak, aby byla vidÄ›t pouze svrchní destička hromádky lícem nahoru.


[editovat] Průběh hry

 • Hra se skládá z 12 kol.
 • Hráči provádÄ›jí tahy v kole podle pokynů uvedených na svrchní odkryté destičce. Hráč, který právÄ› vykonává tah, si destičku dá pÅ™ed sebe.
 • Každá destička kola obsahuje tyto pokyny:
  • poÅ™adí hráčů, ve kterém hráči provádí v kole svůj tah (uprostÅ™ed)
  • maximální počet dílků mÄ›st, které hráč může ve svém tahu v kole použít (zvýraznÄ›né číslo vpravo nahoÅ™e)
  • maximální počet dílků cest, které hráč může ve svém tahu v kole použít (zvýraznÄ›né číslo vlevo nahoÅ™e)
  • maximální počet dílků mÄ›st a cest, které si hráč může ve svém tahu v kole dolíznout ze zbylé zásoby dílků (zvýraznÄ›né číslo vpravo dole)
 • Hráč může ze 3 činností položení dílků cest (viz Stavba cesty), položení dílků mÄ›st (viz Stavba mÄ›sta) a dolíznutí dílků cest a mÄ›st ze zbylé zásoby, vykonat pouze 2, a to dle vlastního uvážení. Pokud hráč vykoná ze 3 uvedených činností pouze 1, není jeho maximum určeno zvýraznÄ›ným číslem na kartičce, ale je dáno zaÅ¡edlým číslem nacházejícím se na kartičce o jednu pozici napravo od čísla zvýraznÄ›ného. Pro dolízávání dílků platí, že celkový počet dolíznutých dílků nesmí pÅ™ekročit stanovené maximum, kolik z tohoto množství použije na doplnÄ›ní dílků cest, a kolik na doplnÄ›ní dílků mÄ›st, je na hráčovÄ› uvážení.
 • Stavbu cest a mÄ›st může hráč provádÄ›t v zcela libovolném poÅ™adí, dolízání kartiček je nutno vždy provést jako poslední akci. Poté, co hráč vykoná přísluÅ¡né akce, může jeÅ¡tÄ› v rámci svého tahu buď postavit nejvýše jednu tržnici (viz Stavba tržnice), nebo nejvýše jednu tržnici prodat (viz Prodej tržnice).


[editovat] Stavba města

 • MÄ›sto se skládá z jednoho nebo více souvisle položených dílků mÄ›sta.
 • Jeden z dílků mÄ›sta musí být umístÄ›n na pole vesnice.
 • Dílky mÄ›sta není možno stavÄ›t na pole, kde už nÄ›jaký dílek je položen, a na pole s orákly.
 • MÄ›sto musí:
  • buď obsahovat pole vesnice, které je zelenÄ› orámováno (jsou umístÄ›na na okraji plánu)
  • nebo musí do nÄ›j vést vlastní cesta.
 • MÄ›sto se nesmí dotýkat:
  • soupeÅ™ova mÄ›sta
  • vesnice (ale může obsahovat jednu nebo více vesnic)
  • oráklu
 • MÄ›sto musí výše uvedená pravidla splňovat až po ukončení stavby (nikoliv už v průbÄ›hu stavby).
 • Stavba 1 dílku mÄ›sta stojí 1 bod.
 • V 1 tahu hráč může:
  • postavit jedno nové mÄ›sto
  • rozšířit libovolný počet mÄ›st
  • spojit libovolný počet mÄ›st.
 • A dále je omezen pravidlem o provádÄ›ní tahu (viz PrůbÄ›h kola).

[editovat] Stavba cesty

 • Dílek cesty je možno postavit v případÄ›, pokud:
  • navazuje na již položený vlastní dílek cesty
  • vychází z vesnice nebo oráklu, do nÄ›hož vede již položený vlastní dílek cesty
  • vychází z mÄ›sta, a to i cizího.
 • Dílky cest není možno stavÄ›t na pole, kde už nÄ›jaký dílek je položen, a na pole oráklů a vesnic.
 • Stavba cesty nestojí nic.
 • V 1 tahu hráč je hráč ve stavÄ›ní cest omezen pouze pravidlem o provádÄ›ní tahu (viz PrůbÄ›h kola).

[editovat] Stavba tržnice

 • Tržnice je možno stavÄ›t do vesnice nebo do mÄ›sta, stavba tržnice se realizuje postavením figurky tržnice vlastní barvy na přísluÅ¡né pole.
 • PÅ™i postavení nového mÄ›sta si hráč do tohoto ihned automaticky postaví 1 tržnici.
 • Nelze postavit tržnici do mÄ›sta nebo vesnice, kde už nÄ›jakou vlastní tržnici hráč má, a to i v případÄ›, že je tato tržnice prodaná (viz Prodej tržnice).
 • Stavba tržnice stojí:
  • když si hráč postaví nové mÄ›sto, stavba tržnice v tomto mÄ›stÄ› ho nic nestojí
  • v opačném případÄ› stavba tržnice stojí (počet dílků mÄ›sta resp. vesnice) + (počet již ve mÄ›stÄ› resp. vesnici postavených tržnic vyjma tržnic prodaných) bodů.
 • Pokud dojde ke spojení 2 mÄ›st, kde v každém má hráč vlastní tržnici, jedna z tÄ›chto tržnic se automaticky zruší.
 • Vyjma tržnice, kterou hráč postaví v důsledku výstavby nového mÄ›sta, je možno v 1 tahu buď postavit nejvýše jednu tržnici, nebo nejvýše jednu tržnici prodat (viz PrůbÄ›h kola).

[editovat] Platba body

 • Platbu body hráč realizuje posunutím bodovací figurky o přísluÅ¡ný počet polí dozadu. Bodovací figurka hráče se nesmí dostat na bodovací stupnici do mínusu (ani takové pole na bodovací stupnici není, ne aby nÄ›koho napadlo to vzít kolem dokola :-), tzn. hráč nesmí postavit mÄ›sto nebo tržnici, pokud by platba za tuto stavbu k tomuto vedla.

[editovat] Aktivní tržnice

 • Tržnice je aktivní, pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek
  • je ve vlastním mÄ›stÄ›
  • existuje cesta (i cizí), která vesnici nebo mÄ›sto, ve kterém tržnice leží, spojuje přímo s nÄ›jakým vlastním mÄ›stem (pod termínem spojuje přímo se myslí, že cesta mezi tržnicí a mÄ›stem není pÅ™eruÅ¡ená ani oráklem, ani vesnicí a ani cizím mÄ›stem).

[editovat] Propojenost města

 • Propojenost mÄ›sta je hodnota definovaná jako počet cestou (i cizí) s mÄ›stem přímo spojených okolních oráklů, vesnic a mÄ›st (pod termínem spojuje přímo se myslí, že cesta mezi tržnicí a mÄ›stem není pÅ™eruÅ¡ená ani oráklem, ani vesnicí a ani jiným mÄ›stem).

[editovat] Hodnota tržnice

 • Pokud je tržnice aktivní (viz Aktivní tržnice), potom má bodovou hodnotu rovnu propojenosti mÄ›sta (viz Propojenost mÄ›sta), ve kterém se nachází.
 • Pokud tržnice není aktivní, potom má bodovou hodnotou nulovou.

[editovat] Prodej tržnice

 • Tržnici je možno prodat za cenu její aktuální bodové hodnoty, prodaná tržnice se označí na plánu tak, že se položí.
 • V 1 tahu může hráč buď postavit nejvýše jednu tržnici, nebo nejvýše jednu tržnici prodat (viz PrůbÄ›h kola).
 • Získané body hráč vyznačí posunutím bodovací figurky o přísluÅ¡ný počet polí dopÅ™edu na bodovací stupnici.

[editovat] Kontrola oráklu městem

 • Orákl je kontrolovaný mÄ›stem, pokud je s ním toto mÄ›sto přímo spojeno cestou, a má ze vÅ¡ech mÄ›st, které jsou s ním přímo spojeny, nejvyšší propojenost (viz Propojenost mÄ›sta).
 • Tato kontrola (nebo její zmÄ›na) se na plánu okamžitÄ› vyznačí tak, že se orákl položí stÅ™echou do smÄ›ru cesty vedoucí z přísluÅ¡ného mÄ›sta.
 • V případÄ›, že více mÄ›st má stejnou hodnotu propojenosti, kontrola oráklu mÄ›stem se nezmÄ›ní, tzn. nadále orákl kontroluje to mÄ›sto, které jej do této chvíle kontrolovalo.
 • Z výše uvedeného vyplývá, že je tÅ™eba v průbÄ›hu hry pečlivÄ› sledovat, zda se kontrola nÄ›kterého oráklů mÄ›stem nezmÄ›nila, a okamžitÄ› případné zmÄ›ny zaznamenávat pootáčením stÅ™ech oráklů.


[editovat] Konec hry

Po odehrání všech 12 kol hry se provede závěrečné obodování. Nejprve si jednotliví hráči připočtou na bodovací stupnici body za hodnoty všech jejich aktivních tržnic. Poté si jednotliví hráči připočtou body za kontrolu oráklů jejich městy. Za každý kontrolovaný orákl vlastním městem si hráč připočte 4 body. Počet dosažených bodů na bodovací stupnici určuje výsledné pořadí hráčů. V případě rovnosti bodů je pořadí určeno vyšším počtem dílků měst a cest, které hráč dolíznul, ale nepoužil.su

[editovat] Odkazy