Mesopotamia

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Jiné názvy Cradle of Civilization
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 10
Délka hry 45 minut
Autor Klaus-Jürgen Wrede
Vydání
2005 Mayfair Games Mesopotamia

Před tisíci let přicházely do Mezopotámie rodové klany a začaly se zde usídlovat. Nyní můžete vést jeden z nich, objevovat území, stavět chýše a zikkuraty, ve kterých získáte ceněnou Manu.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Základní postavení

 • 2 hráči: 6 hexů volných je položeno zpátky do krabičky (s pískem)

Hrací karty se symboly hlav jsou položeny zpět (nehraje se s nimi) Body posunů za 1. kolo – 1. hráč 2 body posunu 2. hráč 5 bodů posunu

 • 3 hráči: 4 pískové karty pryč

Body posunu za 1. kolo - 1. hráč 2 body posunu 2. hráč 3 body posunu 3. hráč 4 body posunu

 • 4 hráči: Body posunu za 1. kolo - 1 hráč 2 body posunu

2. hráč 3 body posunu 3. hráč 4 body posunu 4. hráč 5 bodů posunu


[editovat] Herní materiál

 • 41 hexů krajiny – rovina (písek), les (zelený), kamenolom (černý), sopka a místo na chrám (1x). VÅ¡echna pole do sebe zapadají. Na hex chrámu je umístÄ›na figurka chrámu.
 • Hrací karty (18 ks) – BÄ›hem tahu si smí každý hráč z balíčku líznout jednu kartu, aby podpoÅ™il božstvo. Karty popisují akci, kterou může hráč provést.
 • LiÅ¡ty mana – každý má jednu a na ni pÅ™ijde jeden váleček a jeden kvádřík. Váleček ukazuje momentální množství many hráče a kvádřík maximální množství, které může držet.
 • Figurky – každý má 8 figurek (domorodců). Posouvají se pÅ™es hexy, berou dÅ™evo či kámen, kradou figurkám jiných hráčů suroviny, pÅ™inášejí obÄ›tní placičku k chrámu, objevují nová pole, rodí potomstvo nebo obstarávají stavbu vesnic a kultovních míst.
 • Vesničky (domečky) – Každý hráč vlastní pÄ›t vesnic. Jsou stavÄ›ny proto, aby byly do hry pÅ™enášeny obÄ›tní placičky a mohli být rozeni potomci.
 • ObÄ›tní placičky – jsou pÅ™enášeny figurkami k chrámu a to stojí mana.
 • Kultovní místa – Jsou postavena, aby pozdÄ›ji získávala manu
 • Suroviny – dÅ™evo a kámen, Domorodci je mohou bÄ›hem svého tahu vzít. To je užitečné, aby chýše případnÄ› kultovní místa byla založena a k dodržení many.


[editovat] Příprava hry

Materiál se rozdělí hráčům dle barev. Mana aktuální – 0 a mana max. – 3. Základní nastavení je v pravidlech. Zbylé hexy jsou obrázkem dolů položeny vedle. Obětní placičky si každý schová obrázkem dolů. Vše ostatní je v zásobách.


[editovat] Průběh hry

Nejstarší začíná, pak dle směru hodinových ručiček. Každý má tři fáze:

 • A) Posun domorodců
 • B) Provedení akce
 • C) Obdržení mana bodů

Jakmile hráč přenese všechny své obětní placičky na místo, kde stojí chrám, vyhrává a hra je u konce.


[editovat] Přesun domorodců

Hráč přesouvá své figurky. K tomu slouží pět přesunovacích bodů. Ty může libovolně rozdělit mezi své domorodce. Během přesunu táhne figurkou od pole k poli. Ukročení není možné. Přesun na sousedící pole stojí 1 přesunovací bod. Není omezeno kolik figur se smí nacházet na jednom poli. Hráč nemusí za svůj tah všechny přesunovací body využít. Nelze je však přesouvat do dalších kol. Na políčku sopka nelze vstoupit. Území chrámu je svaté místo tudíž se skrz něj nemohou být přenášeny žádné suroviny. Smí být ale kameny od domorodce nošené na tento hex, kde jsou odloženy. Bez surovin smí každý chodit přes tento hex. Během přesunu může domorodec podniknout následující aktivity.


[editovat] Aktivity

 • 1. nosit suroviny: každý domorodec smí nést jeden kámen nebo jedno dÅ™evo a tyto pÅ™edávat. Může suroviny pokaždé opÄ›t složit nebo vymÄ›nit, ale vždy maximálnÄ› 1 donáška. Vyložené suroviny zůstávají ležet na hracím poli a mohou být pozdÄ›ji opÄ›t sebrány nÄ›kým jiným. PÅ™ijmutí a odložení surovin nic nestojí. DÅ™evo nebo kameny jsou položeny na figurkách domorodce.
 • 2. odebírání surovin: má-li na jedno poli hráč více domorodců než ostatní, může tÄ›mto za každého svého volného domorodce jeden kámen či dÅ™evo ukradnout. Vezme si surovinu z cizí figurky a umístí ji na svého domorodce. Tato akce nestojí žádné body a může probÄ›hnout kdykoliv bÄ›hem pÅ™esunu. Každý domorodec může za vlastní tah ukrást pouze jednu surovinu. ObÄ›tní placičky nemohou být ukradnuty.
 • 3. Stavba chrámu: složí-li domorodec kámen na hexu chrámu (nestojí to žádné body a může to být kdykoliv bÄ›hem pÅ™esouvání) zvyÅ¡uje si mana o 1. KromÄ› toho hráč obdrží jeden mana bod. Kameny vyloženy na hex chrámu jsou vráceny zpÄ›t do zásoby. Má-li hráč max manu na konci obdrží pouze jeden bod many.
 • 4. Oběť: ObÄ›tní placička – její pÅ™enesení na na hex chrámu a obrácení (pÅ™ijmutí, noÅ¡ení a odložení nemusí být provedeno bÄ›hem jednoho kola). Hráč musí zaplatit tolik many kolik požaduje obÄ›tní placiček. Naložení a vyložení nestojí žádné body. Po donesení placičky si ji hráč položí viditelnÄ› pÅ™ed sebe. Domorodec, který placičku donesl je jmenován knÄ›zem a je okamžitÄ› vrácen do vlastní zásobárny. Nemá-li hráč potÅ™ebný počet mana bodů, nemůže obÄ›tní placičku vyložit a domorodec je vrácen zpÄ›t na pole, z kterého vstoupil na pole chrámu. Jestliže nesl domorodec placičku, může ji na pole chrámu (jinam nesmí) jen vyložit a nemůže k tomu nyní žádnou surovinu nést. ObÄ›tní placička nemůže být ukradnuta.

Objevení –domorodec může z krajního hexu přejít do „neznáma“. Na volné místo je dán vrchní nový hex z hromádky. Někam smí být položen jeden libovolně,hexu někam jinam, než stojí domorodec a je ihned nový hex vytvořen a dán pod domorodce. Když je vyložen les, tak je na libovolné lesy položeno tolik dřev, kolik je hráčů. Hráč položí po jednom kuse dřeva na každý les, a když chce, tak i na právě otočený hex. Není-li dostatečný počet polí s lesem k dispozici jsou zbylá dřeva položena na právě odkryté pole. Ten samý postup platí pro kamenolom. Při rovině se neumisťují žádné komponenty a kartička se pouze přiloží. Hráč smí ve svém tahu objevit pouze tři pole. Pole vulkánu se do tohoto počtu nepočítá.


[editovat] Provedení akce

Ve fázi dva svého tahu si volí hráč jednu z následujících akcí. Přitom mohou být akce A,B,C provedeny vícekrát za kolo. Když jsou jejich podmínky splněny.

 • a) stavÄ›ní chýší – na každém poli roviny smÄ›jí být postaveny maximálnÄ› dvÄ› chýše (také od odliÅ¡ných hráčů) Má-li hráč na jednom hexu dva své domorodce s jedním dÅ™evem a je tam jeÅ¡tÄ› místo na chýši, smí být tato postavena. DÅ™evo je odsunuto do zásobárny zpÄ›t položena a je za to postavena chýše. Pod chýši je okamžitÄ› skrytÄ› položena obÄ›tní placička dle svého výbÄ›ru. Na své placičky se smí hráč kdykoliv podívat. Akce smí být provedena i vícekrát (klidnÄ› i na tom samém hexu)
 • b) kultovní místo – smí být založeno na prázdném nezastavÄ›ném poli roviny – musí tam být dva domorodci s jedním kamenem. Za kámen je tam položeno své kultovní místo.Políčko je prázdné, když tam nic není, ani domorodci jiných hráčů. Pak tam může být nic jiného postaveno. Akce může být provedena vícekrát.
 • c) Rození potomstva – jsou-li na hexu dva domorodci s vlastní chýší, tak zde může být zrozeno potomstvo. Smí zde být umístÄ›na jedna další figurka. Není možno rodit potomstvo tam, kde je obÄ›tní placička. Výjimka byla-li již pÅ™edem domorodcem odneÅ¡ena nezabrání se akci. Akce může být provedena vícekrát.
 • d) Vytáhnutí karty –hráč obdrží podporu božstva a vytáhne si horní kartu (skrytÄ›). Tu pak může v kterékoliv dalším vlastním tahu zahrát. Hráč smí mít libovolný počet karet v ruce. Po zahrání jdou odkládacího balíčku a ten je pak zamíchán a vytvoří se z nÄ›j nový. Tato akce může být zahrána pouze jednou.


[editovat] Poznámka ke kartám

 • Prodej zboží (Vertreitung) – chýše smí být jen jedno jeho pole roviny pÅ™emístÄ›na a jen poté, když se na cílovém poli nacházejí již dvÄ› chýše.
 • Teleport (Teleport) – S touto kartou mohou být jak vlastní, tak i cizí domorodci pÅ™emístÄ›ní.


[editovat] Odložení man bodů

Ve fázi tři svého tahu může hráč své body odložit. Hráč obdrží jeden mana bod za každé vlastní obětní místo, kde se nachází alespoň jeden jeho domorodec a také jeden bod za každé cizí obětní místo, kde se nacházejí alespoň dva jeho domorodci. Ukazatel mana bodů (váleček) nesmí překročit maxima many (kvádr). Člověk potřebuje many, aby mohl přinést obětní placičku do chrámu. Za placičku zaplatíš příslušnou manu.


[editovat] Konec hry

Hra končí okamžitě, když hráč vyloží všechny své 4 obětní placičky na místo chrámu. Hráč, kterému se to podaří je vítěz.


[editovat] Varianty

 • 1. hrací karty na začátku – každý dostane pÅ™ed začátkem hry 1 kartu z balíčku, tu smí použít již v prvním tahu
 • 2. Nemíchat karty – vyhozené karty jsou dávány zpÄ›t do krabičky a už se nepoužívají nikdy více.


[editovat] Karty

 • Land (zemÄ›) – hráč smí pÅ™i jednom objevování vzít čtyÅ™i hexy, podívat se na nÄ›, jeden si vybrat a pÅ™iložit. Zbylé jsou dány zpátky do balíčku, který se poté zamíchá
 • Heiliger stein (svatý kámen) – váleček na místÄ› many je okamžitÄ› posunut o dvÄ› pole doprava, avÅ¡ak nesmí pÅ™ekročit maximální hodnotu hráčovy many.
 • Fruchtbarkeit (plodnost) – na jednu vesnici pÅ™ipadají dva potomci. V případÄ›, že je tato akce zahrána.
 • Ausdaver (vytrvalec) – hráč může bÄ›hem svého pÅ™esunu použít o tÅ™i pohybové body více. Tyto může libovolnÄ› rozdÄ›lit mezi domorodce.
 • Preister (knÄ›z) – Na jednom určitém kultovním místÄ› obdrží hráč dvojité množství many
 • Mana-Raub (mana koÅ™ist) – hráč obdrží okamžitÄ› 1 manu od hráče, kterého si určí
 • Teleport (teleport) – hráč smí pÅ™emístit 1 kámen, 1 dÅ™evo nebo domorodce na libovolný hex (ne na chrámové pole), pokud se transportuje domorodec nesoucí surovinu je pÅ™esunut i s ní
 • Vertreibung (prodej) – 1 domorodec či chýše protivníka (i s obÄ›tní placičkou) bude pÅ™emístÄ›na až o tÅ™i hexy. Suroviny zůstanou ležet na poli.

[editovat] Odkazy