Nautilus

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 10
Délka hry 120 minut
Autor Brigitte Ditt
Wolfgang Ditt
Vydání
2002 Kosmos Nautilus
Ocenění International Gamers Awards 2003 - nominace

Hráči staví výzkumnou stanici na dně moře a snaží se najít Atlantidu, objevit potopené poklady a získat suroviny.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • hrací plán - obsahuje oblasti s různou hloubkou značenou odliÅ¡ným odstínem modré, čím hloubÄ›ji, tím tmavší odstín, a vysvícená pole, na které se umísÅ¥ují nálezy
 • karty modulů - 1 základní, 20 obytných (2 druhy), 20 výzkumných (po 4 od každé barvy), na modulech jsou vyznačeny východy, modré v ortogonálních smÄ›rech a žluté v diagonálních smÄ›rech
 • 60 koleček nálezů - mají odliÅ¡nou rubovou barvu podle hloubky, do které se umísÅ¥ují, čím jasnÄ›jší barva, tím mÄ›lčeji
 • peníze - (bankovky 1 a 5 nemo)
 • 4 desky hráčů - obsahují tabulku modulů označující počet aktivovaných výzkumných modulů, a 6 polí nálezů s čísly 0 až 2 určující počet vítÄ›zných bodů za zde umístÄ›né nálezy
 • deska pokladů s čísly jednotlivých pokladů
 • 20 koleček bodů modulů s čísly 0/1 - v barvách výzkumných modulů určující počet dosažených vítÄ›zných bodů za přísluÅ¡nou barvu modulu
 • 5 koleček bodů modulů s číslem 3 - v barvách jednotlivých výzkumných modulů určující počet dosažených vítÄ›zných bodů za přísluÅ¡nou barvu modulu
 • 60 figurek výzkumníků a 12 figurek ponorek - v barvách jednotlivých hráčů
 • 80 značek - v barvách jednotlivých hráčů
 • 1 značka - počátečního hráče
 • 5 koleček bodů pokladů - s čísly 1-5 určující počet dosažených vítÄ›zných bodů za nalezené poklady
 • 4 karty se 2 moÅ™skými potvorami


[editovat] Počáteční postavení

 • kolečka nálezů se náhodnÄ› zakrytÄ› rozmístí na vysvícená pole hracího plánu do odpovídající hloubky
 • každý hráč dostane kartu se 2 potvorami
 • každý hráč dostane podle počtu hráčů ve 2: 55 penÄ›z, ve 3: 50 penÄ›z, ve 4: 45 penÄ›z
 • každý hráč si vezme jednu desku
 • každý hráč si vezme jednu sadu koleček 0/1, ty si položí na svoji desku do prvního sloupce tabulky modulů (což označuje, že má 0 aktivovaných modulů) , číslem 0 nahoru (což označuje, že za to nemá žádné body)
 • každý hráč si vezme jednu sadu figurek a značek
 • určí se hráč, který začíná v prvním kole (vezme si značku počátečního hráče)
 • základní modul se položí doprostÅ™ed plánu (do čtverce 3x3) (event. se může dát i jinam)


[editovat] Konec hry

 • Vyberou-li se poklady s čísly 13,14,15, hra končí po dohrání příštího kola.
 • Vyberou-li se vÅ¡echny poklady, hra končí po dohrání aktuálního kola.
 • Pokud hráči v kole nekoupily ani nepostavily žádný modul, a ani neodkryly žádný nález, hra končí po dohrání aktuálního kola.


[editovat] Vyhodnocení

 • nejprve se vyhodnotí poklady, hráč, který má nejvíc odkrytých pokladů, si vezme kolečko bodů pokladů s nejvyšším číslem, druhý hráč s druhým nejvyšším číslem, …., až poslední s nejmenším číslem, když konkrétní vybraná čísla závisí na počtu hráčů (ve 2: čísla 2,4; ve 3: čísla 1,3,5; ve 4: čísla 1,2,4,5), pÅ™i rovnosti rozhoduje, kdo odkryl poklad s vyšším číslem.
 • pÅ™ed počítáním bodů každý hráč může zaplatit 1 peníz za každý svůj nález, který má zobrazen na kartÄ› s 2 moÅ™skými potvorami, a v takovém případÄ› si za každý takový nález počítá o bod víc
 • vítÄ›zné body = součet bodů za nálezy se vynásobí součtem bodů za moduly a k tomuto součinu se pÅ™ipočtou zbylé peníze, pÅ™i rovnosti bodů není pomocné kriterium stanoveno


[editovat] Průběh hry

 • kolo se skládá ze 3 fází
 • hráči v poÅ™adí od počátečního hráče nejprve vÅ¡ichni odehrají 1.fázi, pak 2.fázi, a pak 3.fázi
 • počáteční hráč se každé kolo posouvá ve smÄ›ru hodinových ručiček


[editovat] 1. fáze

skládá se ze 2 kroků

 • 1) koupÄ› 1 modulu - nepoviná akce, pokud hráč kupuje obytný modul, umístí do nÄ›j rovnou v závislosti na počtu hráčů: ve 4 hráčích 1-4 výzkumníky nebo ve 2 a 3 hráčích 1-3 vyzkumníky, a podle jejich počtu zaplatí 1-4 peníze, pokud kupuje výzkumný model, zaplatí 1 peníz
 • 2) stavba modulů - pokud hráč nekoupil modul, je tato akce povinná, ty moduly, které hráč bÄ›hem stavby modulů nepostaví, musí zahodit


[editovat] Stavba modulů

 • hráč může postavit max. 4 moduly,
 • každý modul se staví do čtverce polí 3x3
 • každý novÄ› postavený modul se musí dotýkat aspoň jednoho již dříve postaveného modulu, a to buď ortogonální, nebo diagonální stranou, a navíc tak, že na místÄ› dotyku mají oba dotýkající se moduly východ (tzn. jinými slovy do pÅ™istavovaného modulu musí existovat aspoň jeden průchod ze základního modulu)
 • modul nesmí pÅ™ekrývat jiný modul
 • modul nesmí pÅ™ekrývat nÄ›jakou ponorku
 • modul smí pÅ™ekrýt nález, v takovém případÄ› se pÅ™ekrytý nález odkryje, a poté se zahodí (v případÄ› pokladu položí na desku pokladů na přísluÅ¡né číslo)
 • modul, který není prvním postaveným modulem v rámci jedné stavby, se musí postavit tak, aby byl vytvoÅ™en průchod mezi ním a pÅ™edchozím postaveným modulem (tj. výstupy k sobÄ›)"
 • za stavbu hráč platí, cena (za vÅ¡echny postavené moduly) je určena hloubkou nejhlubšího zastavÄ›ného nebo částečnÄ› zastavÄ›ného pole, platí se od 1 peníze za nejmÄ›lčí oblast, až po 4 peníze za nejhlubší oblast
 • každý postavený výzkumný modul si hráč označí svou značkou
 • (stavbou obytného modulu se dopraví na plán výzkumníci v nÄ›m umístÄ›ní)


[editovat] 2. fáze

 • hráč může pohybovat vlastními výzkumníky, 1 pohyb výzkumníkem se může vykonat do sousedního modulu, do kterého existuje průchod, max. může hráč provést 3-5 pohybů (podle úrovnÄ› zelené schopnosti), tyto 3 pohyby může rozdÄ›lit max. mezi 2 výzkumníky
 • pokud výzkumník ukončí pohyb ve výzkumném modulu, kde není žádný jiný výzkumník téhož hráče, je zde zamÄ›stnán, čímž je tento modul pro tohoto hráče aktivován
 • zamÄ›stnaným výzkumníkem se již nedá do konce hry hýbat


[editovat] Aktivace modulu

 • pokud dojde k aktivaci modulu, hráč se v tabulce modulů posune v přísluÅ¡né barvÄ› o 1
 • pokud se tak dostal na druhou úroveň (3.sloupec), otočí přísluÅ¡né kolečko z 0 na 1,
 • pokud se dostal aspoň na druhou úroveň, a dostal se v této barvÄ› na vyšší úroveň než ostatní hráči, vezme si v přísluÅ¡né barvÄ› kolečko s číslem 3 a položí je na kolečko s číslem 1 (tzn. pokud se jako první dostane na nejvyšší úroveň (5.sloupec), přísluÅ¡né kolečko s číslem 3 mu již nikdo nemůže sebrat)
 • ke každé barvÄ› modulu je pÅ™iÅ™azena jedna schopnost, pÅ™i posunu na první nebo druhou úroveň si hráč zároveň přísluÅ¡nou schopnost vylepÅ¡uje, vylepÅ¡ená schopnost funguje okamžitÄ›
 • pokud hráč aktivuje modul postavený soupeÅ™em, zaplatí mu 1 peníz


[editovat] Schopnosti

 • zelená: dává 3,4 nebo 5 pohyby výzkumníky ve 2. fázi
 • Å¡edá: dává 4,5 nebo 6 pohybů každou ponorkou ve 3.fázi
 • hnÄ›dá: dává dosah sonaru do vzdálenosti 3,4,5 ve 3.fázi
 • modrá: dává možnost se podívat na 0,1,2 zakryté nálezy po každém sebrání moÅ™ské potvory za 0 bodů ve 3.fázi (pokud na 2, tak pokud možno v různých hloubkách)
 • černá: dává 2,3 nebo 4 peníze za sebrání truhly


[editovat] 3. fáze

skládá se ze 2 kroků

 • 1) nasazení vlastní ponorky
  • hráč může nasadit ponorku v takovém výzkumném modulu, kde má aspoň 1 nezamÄ›stnaného výzkumníka, a který má volné pole moÅ™e vedle modrého výstupu
  • v takovém případÄ› nasadí na toto volné pole svou ponorku a 1 nezamÄ›stnaného výzkumníka z modulu si vezme zpátky k sobÄ› (posádka ponorky)
  • hráč může nasadit žádnou i více ponorek
 • 2) pohyb postupnÄ› vÅ¡emi vlastními nasazenými ponorkami


[editovat] Pohyb ponorky

 • pÅ™ed pohybem ponorky je možno provést průzkum nálezů pomocí sonaru ponorky,
  • za 1 peníz se hráč může podívat na vÅ¡echny nálezy v dosahu sonaru, dosah sonaru je do vzdálenosti 4-6 polí od ponorky v závislosti na úrovni hnÄ›dé schopnosti, počítáno ortogonálnÄ›
 • pohnout ponorkou může hráč max. o 4-6 polí podle úrovnÄ› Å¡edé schopnosti, ponorka se pohybuje pouze ortogonálnÄ›
 • postavené moduly je možné ponorkou podplout, stejnÄ› tak jiné ponorky
 • ukončit pohyb může ponorka pouze na volném poli moÅ™e nebo volném poli s nálezem
 • na pole nejhlubší oblasti smí ponorka vstoupit až poté, co je splnÄ›na jedna ze 3 podmínek:
  • hráč se ve vÅ¡ech schopnostech dostal aspoň na úroveň 1 (2.sloupec)
  • jiný hráč již jednou do této oblasti ponorkou vplul
  • hráč již v nejhlubší oblasti tuto ponorku nasadil
 • pokud ponorka vstoupí na pole s nálezem, hráč nález odkryje a sebere a ponorka nemůže dále pokračovat v pohybu
 • v případÄ› nálezu moÅ™ské potvory, zlata nebo pokladu, musí hráč navíc zaplatit 1 peníz, v nejvÄ›tší hloubce pak 2 peníze
 • pokud za sebrání nálezu musí hráč zaplatit a nemá dost penÄ›z, pouze nález odkryje a zahodí (v případÄ› pokladu umístí na desku pokladů)
 • na konci pohybu může hráč vzít ponorku zpátky k sobÄ›, pokud jsou splnÄ›ny podmínky:
  • ponorka ukončí svůj pohyb na poli vedle nÄ›jakého modrého výstupu z modulu
  • v tomto modulu je aspoň jeden vlastní nebo cizí výzkumník
  • hráč, co odebere ponorku, si do přísluÅ¡ného sousedního modulu nasadí zpátky, má-li, výzkumníka (posádku ponorky)


[editovat] Nálezy

 • poklad - umístí se na desku pokladů společnÄ› s hráčovou značkou, a poté hráč může jedním svým výzkumníkem vykonat až 2 pohyby
 • moÅ™ská potvora nebo zlato - umístí se na desku hráče na přísluÅ¡né pole, u potvory za 0 bodů se pak jeÅ¡tÄ› dá využít modrá schopnost
 • číslo 3 - hráč může se svou libovolnou ponorkou pohnout až o 3 pole
 • truhla - hráč bere 2 až 4 peníze podle dosažené úrovnÄ› černé schopnosti

[editovat] Odkazy