Příbuznost her

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání

NÄ›které hry k sobÄ› mají blíže než jiné. NÄ›kdy je obtížné rozliÅ¡it, zda jde jen o různé názvy téže hry, nebo už o dvÄ› rozdílné hry. Cílem této stránky je jednak definovat nÄ›které pojmy, se kterými se na tomto portálu pracuje (napÅ™. v Å¡ablonÄ› Infobox), jednak se pokud možno příliÅ¡ neodchýlit od pÅ™evažujícího chápání tÄ›chto pojmů.

Obsah

[editovat] Rodina her

Hry, které sdílejí podobný (leč odlišný) herní mechanismus, pravidla a materiál, řadíme do jedné rodiny. U moderních deskových her jde často o sérii her jednoho autora a vydavatelství, jejichž prvotním cílem je vydělat na úspěšném nápadu ještě více peněz (např. Carcassonne, Osadníci z Katanu). U klasických her tvoří rodinu obvykle hry, u kterých kvůli podobnému hernímu mechanismu předpokládáme genetickou spřízněnost (např. různé varianty šachu).

Do rodiny na tomto portálu Å™adíme i hry, jejichž vzájemnou příbuznost lze popsat pÅ™esnÄ›ji (viz níže) jako varianty, rozšíření apod. NÄ›které hry jsou vÅ¡ak pouze příbuzné v rámci rodiny, aniž by současnÄ› jedna byla variantou druhé ve smyslu definice na této stránce. Například modré Carcassonne a zelení Lovci a sbÄ›rači jsou dvÄ› různé, byÅ¥ velmi podobné hry z téže rodiny. Podobné je to u karetních provedení deskových her (napÅ™. Puerto Rico a San Juan).

Hranice toho, které hry jeÅ¡tÄ› tvoří rodinu, je a musí být mlhavá. Rodinu vÅ¡ak obvykle nevymezujeme pouze na základÄ› jednoho prvku (napÅ™. nemáme rodinu vÅ¡ech her obsahujících dražbu). K tomu slouží kategorie.

[editovat] Varianta hry

Za variantu hry označujeme (parametrem jevar v infoboxu) hru, která používá stejný nebo téměř stejný herní materiál, ale má úplnÄ› nová pravidla. Typickými příklady jsou dominové hry, klasické karetní hry (varianty nÄ›kolika her podle toho, které karty se používají), varianty dámy apod. Naopak moderní karetní hry (napÅ™. Mamma mia!) sice patří do kategorie karetních her, ale nejsou variantou jakési obecné hry "Karty", protože vÄ›tÅ¡inou používají každá svou vlastní sadu speciálních karet.

Podmínka stejného herního materiálu není úplnÄ› striktní. TÅ™eba nÄ›které dominové hry používají kostky s hodnotami 0 až 6, jiné mají podstatnÄ› více kostek s hodnotami 0 až 12, pÅ™esto je vÅ¡echny považujeme za varianty domina.

Za variantu obvykle neoznačujeme alternativní pravidla pro pokročilé, která se často objevují v moderních deskových hrách. PřísnÄ› vzato by sice o variantu Å¡lo, ale alternativní pravidla vÄ›tÅ¡inou nenesou znaky samostatné hry, nemají svůj název a nevytváříme jim zde samostatnou stránku.

[editovat] Různá vydání a názvy téže hry

NÄ›které hry byly postupnÄ› vydány různými vydavateli, nÄ›kdy pod odliÅ¡nými názvy, nebo byly vydány různojazyčné verze v různých zemích. Takovým hrám vytváříme jen jednu stránku, na které se uvedou vÅ¡echny alternativní názvy; stránky pojmenované tÄ›mito alternativními názvy by se sice mÄ›ly vytvoÅ™it také, ale pouze jako pÅ™esmÄ›rování na hlavní stránku hry! Rozhodnutí, který název se má považovat za hlavní, nemusí být vždy jednoduché a je u každé hry individuální; silné postavení má název, pod kterým hru vymyslel její autor, název, pod kterým hru rozšířil její první vydavatel (ne vždy totožné s názvem od autora) a název, pod kterým je hra nejvíce známá na českém nebo svÄ›tovém trhu.

Herní materiál se může liÅ¡it vzhledovÄ› (včetnÄ› jazykové závislosti), ale vÄ›cnÄ› by mÄ›l být více ménÄ› shodný. NapÅ™. různé mapy dodávané s různými vydáními Dampfrossu jeÅ¡tÄ› nejsou důvodem k tomu, abychom je považovali za různé hry (které se shodou okolností jmenují stejnÄ›).

PodobnÄ› i pravidla se vyvíjejí a nÄ›kdy se vyskytnou odchylky v jednotlivých edicích hry; je pak na individuálním posouzení, zda jde o tutéž hru s alternativními pravidly, nebo o variantu hry ve smyslu definice nahoÅ™e, nebo dokonce o "pouhé" příbuzné v rámci jedné rodiny. NapÅ™. je obtížné rozhodnout, zda Abenteuer Tierwelt a Expedition jsou dva názvy pro tutéž hru, nebo zda jsou to dvÄ› příbuzné hry jako tÅ™eba modré a zelené Carcassonne.

[editovat] Rozšíření hry

Rozšíření hry je nejsnadnÄ›ji definovatelný pojem v příbuznosti her, protože jeho základním rysem je, že ho nelze hrát samostatnÄ› bez hry, kterou rozÅ¡iÅ™uje. Týká se téměř výhradnÄ› moderních deskových her, ke kterým vydavatel samostatnÄ› prodává další herní materiál. S novým materiálem obvykle pÅ™icházejí i upravená pravidla a mohou se mÄ›nit nÄ›které charakteristiky hry, napÅ™. počet hráčů. Rozšíření mívají svůj vlastní název a na tomto portálu jim vÄ›tÅ¡inou vytváříme samostatné stránky. V infoboxu se vztah mezi rozšířením a hlavní hrou popisuje parametry jeroz a mároz.