Puerto Rico: nové budovy

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Je rozšířením hry Puerto Rico
Počet hráčů 3-5
Doporučený věk 12
Délka hry 90 až 150 minut
Autor Andreas Seyfarth
Vydání
2002 Spielbox Puerto Rico: nové budovy

Toto rozšíření vyšlo v časopise Spielbox 6/2002.

[editovat] Pravidla

Příprava hry zůstává až na následující výjimku stejná jako u základní hry:

Všech 55 fialových budov (2 × 12 malých + 5 velkých „starých“ budov + 2 × 12 malých + 2 velké „nové“ budovy) se nejprve položí vedle hlavní desky.

Guvernér (tedy ten hráč, který jako první dostal plantáž indiga) začíná. Vybere si ze všech budov jednu a položí ji – v závislosti na ceně! – na odpovídající místo na hlavní desce. Pokud se jedná o malou budovu, položí na ni i druhou totožnou budovu. Následuje jeho soused po směru hodinových ručiček, který provede totéž atd., dokud není všech 12 + 5 polí zakryto fialovými budovami. Zbylých 26 budov (2 × 12 malých + 2 velké) se odloží zpět do krabice.

Pozor: V případě budov, které stojí 2, 5 resp. 8 dublonů, je možné vždy ze 4 rozdílných vybrat 2 libovolné.

Příklad: Jeden z hráčů položí černý trh na místo haciendy. Později jiný hráč položí haciendu na místo stavitelova domku. Stavitelův domek a hájovnu už tedy nyní není možné vybrat.

Hra může začít...

[editovat] Nové budovy

AKVADUKT (Aquädukt)

Pokud majitel akvaduktu vyprodukuje v barvírně alespoň 1 indigo, dostane navíc ještě jeden kus indiga. Pro cukrovar platí totéž.

* Akvadukt nemá vliv na malou barvírnu resp. malý cukrovar.

Příklad 1: Hráč neprodukuje ve své barvírně žádné indigo (protože např. není obsazená nebo zrovna není žádné indigo v zásobě): nedostane žádné indigo navíc.

Příklad 2: Hráč produkuje ve své barvírně 1 indigo a ve svém cukrovaru 3 cukry: dostane 2 indiga a 4 cukry.

HÁJOVNA (Forsthaus)

Když přijde majitel hájovny ve fázi osadníka na řadu, může nově získanou kartičku plantáže položit rubem (= lesem) nahoru na volné ostrovní políčko, kde zůstane ležet až do konce hry. Kamenolomy nelze jako les použít.

Jestliže bude stavět nějakou budovu, zaplatí (bez ohledu na to, zda je hájovna obsazená nebo ne) za každé dva lesy na svém ostrově o 1 dublon méně. Tato úspora je kumulativní s kamenolomy a nepodléhá jejich omezení v závislosti na sloupcích!

Pozor: Lesy se neobsazují kolonisty.

* Používá-li majitel hájovny také...

- haciendu, smí se na kartičku podívat, než ji příp. vyloží jako les;

- knihovnu, může se rozhodnout, zda jako les vyloží obě, jednu nebo žádnou plantáž;

- ubytovnu, umístí kolonistu do San Juanu.

* Plantáže, které se již na ostrově nacházejí, nelze pomocí hájovny změnit na lesy.

Příklad: Hráč vlastní 4 lesy, 2 obsazené kamenolomy a sám je stavitelem. Za stavbu velkého skladiště tak musí zaplatit pouze 1 dublon.

ČERNÝ TRH (Schwarzmarkt)

Jestliže majitel černého trhu staví budovu, může při tom „použít k zaplacení“ (= umístit zpět do příslušné zásoby) až jednoho kolonistu, jeden kus zboží a jeden vítězný bod, což mu přináší slevu po 1 dublonu z ceny budovy.

Pozor: Hráči nesmí po skončení stavby zbýt žádné peníze; černý trh je tedy možné použít jen tehdy, když je jeho výtěžek skutečně zapotřebí ke stavbě budovy.

* Pokud dojde k vrácení vítězného bodu nebo kolonisty do zásoby poté, co již byla splněna podmínka pro konec hry, hra skutečně skončí.

* Kolonistu na černém trhu není možné vyměnit za peníze.

Příklad: Hráč by si rád postavil přístav za 8 dublonů, má jich ale pouze 6. Odloží jedno indigo a jednoho libovolného kolonistu, čímž dosáhne slevy 2 dublonů a přístav postaví.

SKLADIŠTNÍ HALA (Lagerhalle)

Majitel skladištní haly smí na konci každé fáze kapitána – vedle jednoho kusu zboží, který smí uskladnit tak jako tak – uskladnit ještě tři další libovolné kusy zboží.

* Jestliže majitel skladištní haly vlastní rovněž velké skladiště, smí díky tomu skladovat 2 libovolné druhy zboží a 4 další libovolné kusy zboží.

HOSTINEC (Gasthaus)

Ve fázi starosty smí majitel umístit do svého hostince až dva kolonisty. Následně smí tyto hosty na začátku, během nebo na konci jakékoli další fáze libovolně přemístit kamkoli, kde začnou okamžitě působit a kde zůstanou přinejmenším do další fáze starosty. Oba hosty lze rovněž přemístit v různých fázích.

Příklad: Hráč přemístí před koncem fáze kapitána jednoho hosta do skladištní haly a využije ji okamžitě k uskladnění nadpočetných kusů zboží. Následně si sám zvolí roli obchodníka a na začátku této fáze přesune druhého hosta do knihovny, čímž získá dvojnásobné privilegium.

OBCHODNÍ STANICE (Handelsposten)

Když přijde majitel obchodní stanice ve fázi obchodníka na řadu, může se rozhodnout, zda prodá jeden kus svého zboží za obvyklých podmínek obchodní společnosti, nebo využije svou obchodní stanici a prodá 1 libovolný kus zboží (tedy i takového, které se již v obchodní společnosti nachází) za běžnou cenu přímo do zásoby (jako by měl k dispozici malou obchodní společnost s místem na 1 kus zboží).

Při použití obchodní stanice není důležité, zda je v danou dobu obchodní společnost plná či nikoli.

Pozor: Při použití obchodní stanice nelze současně využít tržnici, privilegium obchodníka ovšem ano! Doporučujeme, abyste ve hře používali vždy buď účtárnu, nebo obchodní stanici, ale nikoli obě budovy současně!

KOSTEL (Kirche)

Jestliže majitel kostela postaví budovu z druhého nebo třetího sloupce, dostane 1 vítězný bod (ve formě žetonu). V případě stavby velké budovy (4. sloupec) dostane 2 vítězné body.

* Hráč nedostane nikdy vítězný bod za stavbu samotného kostela, i kdyby ho okamžitě obsadil (pomocí univerzity/hostince).

MALÁ LODĚNICE (kleine Werft)

Malá loděnice se používá za stejných podmínek jako loděnice, ale s následujícími rozdíly: Hráč může v rámci nakládání přes malou loděnici naložit i různé druhy zboží, dostane však pouze 1 vítězný bod za každé dva naložené kusy zboží. Hráč nemusí nakládat tolik zboží, kolik je možné.

* Vlastní-li hráč i (velkou) loděnici, může samozřejmě využívat obě.

Příklad: Hráč nakládá přes svou malou loděnici 3 kukuřice, 1 cukr a 2 tabáky, za což dostane 3 vítězné body. Po jednom dalším cukru a tabáku uskladní, protože si chce jedno z toho uschovat pro fázi obchodníka...

MAJÁK (Leuchtturm)

Maják se používá za stejných podmínek jako přístav, pouze místo vítězných bodů přináší majiteli dublony.

Je-li tento rovněž kapitánem, dostane navíc další dublon.

* Na vysvětlenou: Aby mohl majitel majáku získat dublony za náklad, nemusí být zároveň kapitánem. Aby získal dublon za postavu kapitána, nemusí být schopen následně něco naložit.

Příklad: Hráč je sám kapitánem a nejprve nakládá na běžnou loď. Dostane za to odpovídající vítězné body a 2 dublony: 1 za postavu kapitána a 1 za náklad. Když přijde s nakládáním znovu na řadu, využije svou loděnici a dostane znovu vítězné body a vedle nich i 1 dublon. Do třetice využije v této fázi ještě svou malou loděnici a dostane znovu vítězné body + 1 dublon.

MONOFAKTURA (Monofaktur)

Monofaktura se používá za stejných podmínek jako manufaktura, pouze přináší majiteli peníze za produkci jednoho druhu zboží.

Hráč dostane z banku o 1 dublon méně, než kolik právě vyprodukoval kusů zboží jednoho druhu (zde si samozřejmě vybírá takové zboží, jehož vyprodukoval nejvíc).

Pozor: Produkce kukuřice se v případě monofaktury nebere v potaz.

* Na vysvětlenou: Majitel monofaktury dostane peníze pouze za jeden druh zboží (svůj „nejlepší“) – a nikdy ne za kukuřici! Nejvyššího výnosu lze dosáhnout s indigem resp. cukrem: malá + velká produkční budova + akvadukt + dozorce + knihovna = 7 kusů zboží = 6 dublonů.

Příklad: Hráč produkuje 4 kukuřice, 3 cukry a 2 kávy. Monofaktura mu vynese 2 dublony (3 cukry – 1).

KNIHOVNA (Bibliothek)

Majitel knihovny získá dvojnásobné privilegium plynoucí z jeho postavy. Jako osadník si smí nejprve vzít buď kamenolom, nebo plantáž. Poté, co postupně všichni hráči měli možnost vybrat si plantáž, si může vzít ještě jednu plantáž (ale už ne kamenolom!).

Jako dozorce si smí vzít i 2 kusy různého zboží.

* Jestliže majitel knihovny vlastní ve fázi osadníka také...

- stavitelův domek, smí si vzít i druhý kamenolom;

- ubytovnu, dostane kolonistu pouze pro svou první plantáž.

GILDOVNÍ DŮM (Gildenhaus)

Když přijde majitel gildovního domu poprvé na řadu ve fázi kapitána, dostane nejprve 1 vítězný bod (ve formě žetonu) za každé 2 stejné kusy zboží na své směrové růžici. Následně nakládá podle běžných pravidel.

Příklad 1: Hráč vlastní 3 kukuřice, 2 indiga a 1 kávu; dostane 2 vítězné body.

Příklad 2: Hráč vlastní 4 kukuřice a 2 kávy; dostane 3 vítězné body.

SOCHA (Statue)

Na sochu se neumisťuje žádný kolonista. Na konci hry přináší 8 vítězných bodů.

KLÁŠTER (Kloster)

Majitel obsazeného kláštera dostane na konci hry další vítězné body za každé 3 stejné kartičky na ostrově (= trojice). Za jednu trojici získá 1 vítězný bod, za dvě již 3 vítězné body, za tři 6 vítězných bodů a za čtyři 10 vítězných bodů.

Příklad: Majitel kláštera vlastní na konci hry na ostrově následující kartičky: 6 lesů, 3 kamenolomy, 2 kukuřičné plantáže a 1 kávovou plantáž; dostane navíc 6 vítězných bodů. Kdyby měl místo kávové plantáže ještě jednu kukuřičnou, dostal by 10 vítězných bodů.

Autor překladu: Václav Pražák