Reef Encounter

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-4
Délka hry 90 minut
Autor Richard Breeze
Vydání
2004 R&D Games, What's Your Game Reef Encounter

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 4 oddÄ›lené desky hracího plánu se čtvercovými poli:
 • pole může obsahovat:
  • značku korálu – viz počáteční postavení
  • značku hvÄ›zdice – viz založení/rozšíření korálu
  • pozor, pole o nÄ›co tmavšího odstínu jsou zcela nepřístupné
 • 5.deska hracího plánu obsahující:
  • tabulku korálových pÅ™evah (8 polí)
  • tabulku dobírání (5 polí)
  • stupnici krabíků
 • kartičky korálů v 5 barvách: Å¡edá, oranžová, růžová, bílá a žlutá
 • 50 kostiček korálů, po 10 v každé z 5 barev: Å¡edá, oranžová, růžová, bílá a žlutá
 • 4 zástÄ›ny
 • 4 krabičky
 • 16 krabíků po 4 v každé barvÄ›: fialová, zelená, červená a žlutá
 • 20 kamenů korálových pÅ™evah, po 5 v každé ze 4 barev: modrá, zelená, fialová a červená
 • 10 kartiček korálových pÅ™evah
 • pytlík na kartičky korálů


[editovat] Počáteční postavení

 • každý hráč si vybere svou barvu, k této barvÄ› si vezme zástÄ›nu, 4 krabíky a sestaví krabičku
 • na hrací desku se na pole se značkou korálu umístí kartičky korálů přísluÅ¡né barvy
 • kartičky korálů se umístí do pytlíku
 • na pole tabulky dobírání se umístí kostičky přísluÅ¡né barvy a náhodnÄ› vylosují kartičky korálů, na 3 pole 3 kartičky, na 1 pole 2 kartičky a na 1 pole 1 kartičku
 • určí se začínající hráč
 • každý hráč si vylosuje kartičky korálů z pytlíku (jejich počet je dán poÅ™adím, ve kterém hráči hrají, ve 4 hráčích první si vezme 6, a další postupnÄ› 7, 8 a 9, ve 3 hráčích 6,7,9 a ve 2 hráčích 6 a 9), k nim si hráči vyberou 2 libovolné kostičky
 • jednu z vylosovaných kartiček hodí každý hráč do své krabičky
 • na tabulku pÅ™evah se umístí kartičky pÅ™evah, stranou se značkou otočenou nahoru


[editovat] Základní informace

hráči se střídaji v tazích postupně ve směru hodinových ručiček

cílem hry je shromáždit co nejhodnotnější počet kartiček korálů v krabiččce,

hráči disponují segmenty korálů ve 3 formách (v pořadí od nejslabší po nejsilnější):

 • forma kartičky získávaná dolízáváním a umísÅ¥ovaná za zástÄ›nu,
 • forma kostičky získávaná dolízáváním a umísÅ¥ovaná za zástÄ›nu,
 • forma kartičky pÅ™ed zástÄ›nou získávána sebráním kartičky na hracím plánu,

čím silnější forma, tím je s ní možno provádět víc různých akcí

korálem se rozumí každá maximální skupina kartiček jedné barvy navzájem sousedících stranou, korál patří tomu hráči, který má na něm nasazeného krabíka


[editovat] Průběh tahu

Hráč může vykonat během svého tahu tyto akce:

 • uložení vlastního korálu do krabičky (pouze 1 za tah a pouze jako první akce)
 • založení nebo rozšíření korálu (pouze 2x za tah)
 • nasazení krabíka (pouze 1 za tah)
 • pÅ™esun krabíka
 • pÅ™evod kartičky pÅ™ed zástÄ›nou na kostičku
 • pÅ™evod kostičky na kartičku za zástÄ›nou
 • zmÄ›na korálové pÅ™evahy
 • ztvrzení korálové pÅ™evahy (pouze 1 za tah)
 • dobrání kartiček a kostiček (právÄ› 1 za tah a jako poslední akce)

pořadí akcí vyjma první a poslední je libovolné, akce jsou nepovinné vyjma dobrání


[editovat] Uložení vlastního korálu do krabičky

 • hráč zaplatí 4 kartičkami korálu (zahodí je do pytlíku), zbytek si uloží do krabičky, krabík se zahodí, prvního zahozeného krabíka hráč umístí na stupnici krabíků
 • minimální velikost ukladáného korálu musí být aspoň 5 kartiček


[editovat] Založení/rozšíření korálu

 • hráč může založit nebo rozšířit 1 korál na hracím plánu
 • hráč zaplatí kostičkou přísluÅ¡né barvy
 • hráč může použít k nasazení/rozšíření od přísluÅ¡né barvy až 4 kartičky za zástÄ›nou a libovolný počet pÅ™ed zástÄ›nou
 • hráč provede založení/rozšíření položením pÅ™ipravených kartiček na pole hracího plánu
 • hráč nemůže spojit 2 korály stejné barvy obsazené krabíky
 • pokud se nÄ›která kartička rozÅ¡iÅ™ovaného korálu nachází vedle prázdného pole s hvÄ›zdicí, hráč navíc na pole s hvÄ›zdicí umístí kartičku stejné barvy vzatou z pytlíku
 • na obsazené pole lze položit kartičku korálu, pokud platí:
  • na poli se nachází jiná barva korálu
  • z tabulky korálových pÅ™evah vyplývá, že nasazovaná barva je silnÄ›jší než původní (tzn. zabírá dvojnásobnou plochu na přísluÅ¡né kartičce pÅ™evahy)
  • nasazovaná kartička rozÅ¡iÅ™uje korál o aktuální velikosti aspoň 2 kartičky
  • původní kartička korálu není hlídaná krabíkem (tzn. krabík nasazený na korálu hlídá pole, na kterém je umístÄ›ný, a vÅ¡echny stranou s ním sousedící pole
 • sebrané kartičky korálu si hráč umístí pÅ™ed zástÄ›nu
 • založení/rozšíření korálu nelze pÅ™eruÅ¡it druhou tou samou akcí, bÄ›hem založení/rozšíření korálu nelze jednu pÅ™evahu zmÄ›nit víckrát a sebrané kartičky korálu lze použít až po dokončení akce


[editovat] Nasazení a přesun krabíka

 • hráč může nasadit nebo pÅ™esunout krabíka na jakýkoliv dosud neobsazený korál nebo stáhnout krabíka zpátky za zástÄ›nu
 • na jedné desce se mohou nacházet max. 2 krabící jednoho hráče


[editovat] Změna převahy

 • hráč zaplatí 1 kartičku pÅ™ed zástÄ›nou
 • hráč vybere jednu barvu (z modré, zelené, fialové a červené) a vÅ¡echny kartičky pÅ™evah s touto barvou pÅ™etočí (vyjma ztvrzených)


[editovat] Ztvrzení převahy

 • hráč zaplatí 1 kartičku pÅ™ed zástÄ›nou
 • hráč vezme 1 kámen pÅ™evahy a položí jej na nÄ›kterou z kartiček pÅ™evah,
 • následnÄ› otočí vÅ¡echny neztvrzené kartičky pÅ™evah s barvou položeného kamenu
 • tuto akci může vykonat pouze ten hráč, který má umístÄ›ného krabíka na stupnici krabíků


[editovat] Dobrání kartiček a kostiček

 • hrač si dobere obsah jednoho z pÄ›ti polí tabulky dobírání
 • poté se, na vÅ¡echny pole tabulky, kde jeÅ¡tÄ› nejsou 3 kartičky, doplní náhodnÄ› jedna kartičku z pytlíku a doplní se chybÄ›jící kostička


[editovat] Konec hry

 • Konec hry nastává po tahu hráče, ve kterém tento hráč buď ztvrdil i poslední desátou pÅ™evahu, nebo ve kterém tento hráč spotÅ™eboval svého poslední krabíka.
 • Ostatní hráči pak jeÅ¡tÄ› odehrají jeden speciální tah, ve kterém mohou pouze jeden vlastní korál uložit do krabičky, pÅ™itom zaplatí o 1 kartičku korálu více
 • Ve atypických případech hra končí po tahu hráče i za tÄ›chto situacích: dojdou kostičky, v pytlíku zbydou ménÄ› než 4 kartičky, vÅ¡echna pole hracího plánu jsou zaplnÄ›na.


[editovat] Vyhodnocení

 • každá kartička v krabičče má hodnotu vítÄ›zných bodů = 1 + počet pÅ™evah tohoto korálu na stupnici pÅ™evah
 • vítÄ›zné body jednotlivých kartiček se sečtou
 • vyhrává hráč, který dosáhl nejvyšší počtu vítÄ›zných bodů
 • v případÄ› rovnosti se berouv úvahu tato pomocná kriteria:
  • 1)počet kartiček pÅ™ed zástÄ›nou
  • 2)počet kostiček
  • 3)počet kartiček za zástÄ›nou
  • 4)počet kartiček na hracím plánu korálů obsazených vlastními krabíky

[editovat] Odkazy