Saboteur

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Sbt.jpg
Počet hráčů 3-10
Doporučený věk 8
Délka hry 30 až 60 minut
Autor Frédéric Moyersoen
Vydání
2004 Amigo Saboteur

Tato karetní hra hráče zavede do světa trpaslíků. Jedni se stávají zlatokopy, kteří prokopávají tunel ke zlatému pokladu, druzí sabotéry, kteří jim do cesty kladou překážky. Kdo nakonec získá zlato?


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • 44 karet cestiček
 • 27 akčních karet
 • 11 karet s trpaslíky (7 zlatokopů, 4 sabotéři)
 • 28 karet zlatých nugetů


[editovat] Myšlenka hry

Hráči na sebe berou podobu trpaslíků. Buď se stanou trpaslíky zlatokopy a propracovávají se tunelem stále hlouběji a hlouběji do vnitřku skály, aby nalezli poklady, nebo se stanou trpaslíky sabotéry, kteří se snaží zlatokopům do cesty stavět překážky. Členové každé skupiny by se měli navzájem podporoval, ačkoli se mohou často jen domnívat, kdo je kdo. Když se zlatokopům podaří vytvořit cestičku k pokladu, po právu jsou odměněni zlatými nugety, zatímco sabotéři odcházejí s prázdnou. Kdyby se však zlatokopové k pokladu nedostali, poklad shrábnou sabotéři. Kdo bude úspěšný závisí na štěstí i schopnostech hráčů, hraje se totiž na omezený počet tahů daný počtem karet ve hře. Role hráčů se odhalí teprve tehdy až není možné táhnout. Po třech kolech vyhrává hráč s největším počtem získaných nugetů.

[editovat] Příprava hry

RozdÄ›lte karty na cestičky, akce, nugety a karty trpaslíků.

Počet zlatokopů a sabotérů ve hÅ™e závisí na počtu hráčů. Budete hrát s následujícími počty karet trpaslíků (zbytek karet odložte).

 • 3 hráči: 1 sabotér, 3 zlatokopové
 • 4 hráči: 1 sabotér, 4 zlatokopové
 • 5 hráčů: 2 sabotéři, 4 zlatokopové
 • 6 hráčů: 2 sabotéři, 5 zlatokopů
 • 7 hráčů: 3 sabotéři, 5 zlatokopů
 • 8 hráčů: 3 sabotéři, 6 zlatokopů
 • 9 hráčů: 3 sabotéři, 7 zlatokopů
 • 10 hráčů: vÅ¡echny karty

Dejte správný počet zlatokopů a sabotérů na jednu hromádku a zamíchejte ji. Každý hráč dostane jednu kartu, podívá se na ni a položí lícem dolů, aby ostatní hráči nevidÄ›li, jakou má roli. Zbývající karta se položí stranou, také lícem dolů a otočí se až na konci prvního kola.

Mezi 44 kartami cestiček je jedna startovní karta (je na ní zobrazen žebřík) a tÅ™i cílové karty. Jedna z cílových karet pÅ™edstavuje poklad, na ostatních jsou kameny. Zamíchejte cílové karty a položte je lícem dolů na stůl spolu se startovní kartou podle obrázku. BÄ›hem hry se vytváří bludiÅ¡tÄ› cestiček mezi startovní kartou a cílovými kartami. Cestičky se mohou rozvinout i mimo hranice (5 x 9 karet) vyznačené kartami položenými na začátku hry (startovní karta a karty cílové).

rozmístění karet

Poznámka: I na odkládací balíček se karty kladou lícem dolů - důvod vyplývá z dalšího výkladu pravidel.

Zbývající karty cestiček a vÅ¡echny akční karty položte na jednu hromádku, zamíchejte a rozdejte každému hráči karty podle následujícího rozpisu:

 • 3-5 hráčů: každý hráč dostane 6 karet
 • 6-7 hráčů: každý hráč dostane 5 karet
 • 8-10 hráčů: každý hráč dostane 4 karty

Zbývající karty se položí vedle cílových karet jako lízací balíček.

Zamíchejte zlaté nugety a položte je vedle zbylé karty trpaslíka lícem dolů jako balíček zásob. Nejmladší hráč začíná, potom se hraje po smÄ›ru hodinových ručiček.


[editovat] Jak hrát

Ve svém tahu musí hráč udÄ›lat v následujícím poÅ™adí

 1. zahrát kartu. To znamená:
  • buď do bludiÅ¡tÄ› pÅ™idá cestičku
  • nebo položí pÅ™ed hráče (včetnÄ› sebe) akční kartu
  • nebo odloží 1 kartu na odkládací balíček (lícem dolů!)
 2. lízne si kartu z balíčku karet a tím jeho tah končí.

Jakmile se hrací balíček spotÅ™ebuje, hráči si již karty nelízají a tah se skládá jen ze zahrání karty.

Položení karty s cestičkou
Kousek po kousku tvoří karty cestičku od startovní k cílové kartÄ›. Karta cestičky musí být vždy položena vedle vyložené karty. Karty musí na sebe navazovat podél vÅ¡ech stran, jak velikostí (viz obr.), tak cestičkou (viz obrázek). Zlatokopové se snaží postavit nepÅ™eruÅ¡enou cestičku vedoucí od startovní karty k cílové kartÄ›. Sabotéři jim v tom vÅ¡emožnÄ› brání. NemÄ›li by to ale dÄ›lat příliÅ¡ okatÄ›, protože by se rychle odhalili.

jak stavět cestičky

Zahrání akční karty
Akční karty se zahrají tak, že se položí lícem nahoru pÅ™ed sebe nebo spoluhráče. Díky akční kartÄ› si mohou hráči pomáhat, Å¡kodit si, zničit kartu v bludiÅ¡ti nebo získat informaci o tom, jestli je hráč na správné cestÄ› k pokladu.

Poznámka: Na začátku hry se pÅ™edpokládá, že každý hráč má k dispozici tÅ™i druhy »nářadí«: vozíček, lampu a krompáč.

karty rozbíjející nářadí
karty rozbíjející nářadí

Pokud je jedna z tÄ›chto karet položena pÅ™ed hráče, nemůže dotyčný hráč zahrát kartu cestičky. To znamená, že dokud má pÅ™ed sebou nÄ›kterou z tÄ›chto karet, nestaví cestičky. SamozÅ™ejmÄ› jiné karty zahrát může. Hráč může mít pÅ™ed sebou maximálnÄ› 3 karty rozbitého nářadí, každá karta musí být jiná. Teprve když pÅ™ed ním na začátku jeho tahu žádná takováto karta neleží, může pÅ™idat kartu do bludiÅ¡tÄ›.

karty opravující nářadí
karty opravující nářadí

Tyto karty se používají k opravÄ› rozbitého nářadí – odstraní se jimi jedna z výše uvedených karet, která je pÅ™ed hráčem. Mohou se zahrát na kartu vyloženou pÅ™ed vámi nebo pÅ™ed jiným hráčem. Potom se obÄ› karty odhodí na odkládací balíček. Karta opravy samozÅ™ejmÄ› musí odpovídat nářadí, které chce opravit. NapÅ™. opravit rozbitý vozíček můžete jen kartou s neporuÅ¡eným vozíčkem.

karty opravující dva druhy nářadí
karty opravující dva druhy nářadí

Některé karty představují dva nástroje. Tyto karty (viz obrázek) znamenají, že můžete opravit jedno nebo druhé zobrazené nářadí, ne však obě najednou. Po provedení opravy se opět obě karty odhodí na odkládací balíček.

Poznámka: Všechny karty oprav mohou být zahrány jen pokud je před hráčem příslušné rozbité nářadí.

karta »zával«
karta »zával«

Kartu »zával« hráč zahraje na libovolnou z vyložených karet cestičky (kromÄ› startovní a cílové karty) z bludiÅ¡tÄ›. Tím ji zruší a obÄ› karty (zvolenou z bludiÅ¡tÄ› i zával) odloží na odhazovací balíček. Sabotér tak může pÅ™eruÅ¡it cestičku od startovní karty ke kartÄ› cílové; zlatokop touto kartou zpravidla odstraňuje slepou cestičku, aby udÄ›lal místo pro cestičku. Takto vytvoÅ™ené mezery se v dalších tazích zaplňují hodícími se kartami.

karta »mapa«
karta »mapa«

Když hráč zahraje kartu s obrázkem mapy, může se podívat na jednu ze tří cílových karet, vrátí ji ihned zpÄ›t a akční kartu odhodí na odkládací balíček. Dozví se, zda má cenu kopat smÄ›rem k dané cílové kartÄ› - jen jedna karta obsahuje poklad.

Vynechání tahu
Když hráč nechce nebo nemůže zahrát kartu, odloží jednu svou kartu z ruky na odkládací balíček lícem dolů, aby ji ostatní hráči nevidÄ›li. Z tohoto důvodu je vhodné odkládat i další odehrané karty vždy lícem dolů. Ke konci kola se může stát, že hráč nemá žádné karty na ruce - v tom případÄ› také nehraje (ovÅ¡em bez odhazování karet, samozÅ™ejmÄ›).


[editovat] Otočení cílové karty

Když hráč zahraje kartu cestičky a propojí tím nepÅ™eruÅ¡enou cestičkou startovní s cílovou kartou, otočí cílovou kartu. Mohou nastat dva případy:

 • Ukazuje-li karta poklad, končí kolo.
 • Ukazuje-li karta kámen, kolo pokračuje.

Pokud hra pokračuje, otočená cílová karta se na svém místě natočí tak, aby navazovala na cestičku.

Poznámka: Může se stát, že cílová karta nepasuje ke vÅ¡em pÅ™ilehlým kartám cestičky. Toto se považuje za výjimku z pravidla, protože se jedná o cílovou kartu a karta nemusí pasovat ke vÅ¡em kartám cestičky.


[editovat] Konec kola

 • Kolo končí ve chvíli, kdy byla otočena cílová karta zobrazující poklad.
 • Kolo končí také ve chvíli kdy dojde lízací balíček a Å¾Ã¡dný z hráčů již nemá v ruce kartu se kterou by mohl hrát.

V obou případech se otočí karty trpaslíků a dojde k odhalení, kdo byl zlatokop a kdo sabotér.


[editovat] Dělení zlata

 • Zlatokopové vyhrávají kolo, když ze startovní karty vede nepÅ™eruÅ¡ená cestička k cílové kartÄ› s pokladem. Hráč, který dosáhl cílové karty s pokladem odebere z balíčku karet zlatých nugetů (lícem dolů) tolik karet, kolik je hráčů. NapÅ™. hraje-li 5 hráčů, vezme si 5 karet nuggetů. Karty si prohlídne a jednu kartu si vybere. Potom poÅ¡le zbývající karty nugetů proti smÄ›ru hodinových ručiček dalšímu zlatokopovi (ne sabotérovi), který si také vybere jednu kartu. Toto se opakuje, dokud se karty se zlatem nerozdají. Může se také stát, že nÄ›kteří zlatokopové dostanou více karet než jiní.

Poznámky: Pokud je ve hÅ™e 10 hráčů a zlatokopové vyhrají, pak se rozdává jen 9 karet zlata. Pokud hrají 3 nebo 4 hráči, může se stát, že není ve hÅ™e sabotér. V tomto případÄ›, když se hráči ke zlatu nedostanou, žádné zlato se nerozdá.

 • Sabotéři vyhrají kolo, pokud cílová karta se zlatem není objevena. Pokud hraje jen 1 sabotér, dostává 4 zlaté nugety. Pokud jsou ve hÅ™e 2 nebo 3 sabotéři, každý dostane 3 zlaté nugety.

Hráči si ponechají svůj zlatý majetek v tajnosti až do konce hry.


[editovat] Začátek nového kola

Po rozdÄ›lení zlata, začíná nové kolo. Startovní karta a cílové karty se položí na stůl pÅ™esnÄ› jako na začátku hry. Stejné karty trpaslíků, které byly používány v posledním kole (včetnÄ› tÄ›ch, co byly dány stranou) jsou zamíchány a znovu rozdány. Zamíchejte karty cestiček a akcí, rozdejte přísluÅ¡ný počet karet hráčům a položte zbytek jako hrací balíček.

Hráči si samozÅ™ejmÄ› ponechají své zlato z pÅ™edeÅ¡lého kola. Zbývající karty nugetů se znovu položí lícem dolů vedle jedné karty trpaslíka navíc.

Levý soused hráče, který hrál v pÅ™edeÅ¡lé hÅ™e poslední, začíná nové kolo.


[editovat] Konec hry

Hra končí po tÅ™etím kole. VÅ¡ichni hráči si spočítají zlaté nugety na vÅ¡ech kartách s nugety, které získali. Hráč, který získal nejvÄ›tší počet nugetů, vyhrává. Pokud více hráčů dosáhlo nejvÄ›tšího počtu nugetů, pak se o vítÄ›zství dÄ›lí.


[editovat] Distributor

Hru Saboteur distribuuje firma CORFIX DISTRIBUTION s.r.o.

Budete-li mít nápady, návrhy či poznámky ke hře, napište na:
E-mail: corfix@corfix.cz • Web: www.corfix.cz


[editovat] Odkazy