Sphinx

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 8
Délka hry 30 až 45 minut
Autor Gunter Baars
Vydání
1999 Ravensburger Sphinx

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací plán
 • 11 tajných dvířek
 • 11 destiček pro tajná dvířka
 • 4 hrací figurky různé barvy
 • 6 figurek Sfingy
 • 6 barevných obdélníčků
 • 3 házecí kostky
  • 2 klasické Å¡estistÄ›nné
  • 1 jedna speciální se symbolem dvou hadů
 • 24 kartiček s motivem Sfingy (vždy čtyÅ™i od každé z Å¡esti barev)


[editovat] Cíl hry

 • Hráč, který se správnými kartičkami pÅ™ekoná tÅ™i Sfingy stÅ™ežící klenotnici a dostane se do samého stÅ™edu pyramidy k pokladu, je vítÄ›zem hry.


[editovat] Příprava hry

 • PÅ™ed prvním zahájením hry je tÅ™eba upravit jednotlivé součásti do potÅ™ebné podoby:
  • odstraňte opatrnÄ› vÅ¡echny díly z hracího plánu, a tento vtisknÄ›te do plastové formy pÅ™ipravené v krabici tak, aby stÄ›ny chodeb zÅ™etelnÄ› vyčnívaly nad hracím plánem;
  • vyndejte z kartónu 11 destiček s tajnými dvířky; 6 barevných obdélníčků a 24 barevných kartiček s motivem Sfingy;
  • protlačte vždy jedna dvířka ze shora hrotem uprostÅ™ed skrze čtverhrannou dírku v kulaté destičce. Takto získáte 11 hotových tajných dvířek, která jeÅ¡tÄ› zbývá umístit do míst na hracím plánu nacházejících se přímo nad prohlubnÄ›mi v plastové formÄ›. Otočte vÅ¡emi tajnými dvířky tak, aby stÄ›na dvířek vytvářela se zdí přísluÅ¡né chodby jednu linii;
  • Å¡est barevných obdélníčků ukazuje pomocí kartičky, jeké barvy lze přísluÅ¡nou kartičkou pÅ™ekonat. Obdélníčky se upevní zespoda do každé zlaté figurky Sfingy. Barvu té které Sfingy tak lze zjistit jen zdvihne-li ji hráč a podívá se dospod.
 • PÅ™ed každou hrou
  • promíchejte figurky Sfing a postavte je na Å¡est políček na hracím plánu,označených stejným symbolem.;
  • každý hráč si vybere jednu figurku a postaví ji na startovní políčko označené Å¡ipkou;
  • pÅ™ipravte si barevné kartičky s motivem Sfingy a kostky vedle krabice s hracím plánem.


[editovat] Průběh hry

 • Hru zahajuje nejmladší hráč. Kdo je na tahu hodí vÅ¡ema tÅ™ema kostkama a poté táhne vÅ¡echny tÅ™i hozené hodnoty a to v libovolném poÅ™adí. Každý ze tří dílčích tahů je jedna uzavÅ™ená akce, pro níž platí následující pravidla:
  • Pohyb figurkou za jednu kostku musí být jedním smÄ›rem (mohu samozÅ™ejmÄ› zatočit, když chodba zatáčí, nesmím se ovÅ¡em vracet zpÄ›t)
  • Pohyb figurky nesmí skončit na poli obsazeném jinou figurkou. PÅ™es obsazené pole lze ovÅ¡em projít.
  • Je možné pÅ™ejít pÅ™es libovolný počet zvláštních políček.


[editovat] Výměna Sfing

 • Na jedné z kostek je vyobrazen symbol dvou hadů. Padne-li nÄ›kterému z hráčů, musí tento vymÄ›nit mezi sebou dvÄ› Sfingy, aniž by se díval dospod na jejich barvu. VymÄ›nit musí jednu ze tří Sfing hlídajících poklad a jednu ze tří Sfing umístÄ›ných na okraji hracího plánu.


[editovat] Tajná dvířka

 • Končí-li hráčův tah na políčku sousedícím s tajnými dvířky, musí hráč touto figurkou zatlačit proti stÄ›nÄ› dveří. Figurka se otočí spolu s tajnými dvířky o 180° a ocitne se na druhé stranÄ› stÄ›ny dveří.
 • Figurky dalších hráčů, které stojí u tÄ›chto dveří, se automaticky rovněž pootočí o 180° na druhou (opačnou) stranu dvířek.


[editovat] Krádež kartiček s motivem Sfingy

 • Pohybuje-li se hráč pÅ™es nÄ›jakou jinou hrací figurku, smí majiteli této figurky beztrestnÄ› ukrást libovolnou kartičku se Sfingou, kterou dosud sám nemá.
 • BÄ›hem jediného kola smí hráč obrat o kartičky více různých protivníků, avÅ¡ak každého pouze jednou.


[editovat] Políčka zvláštního významu

[editovat] Kartička se symbolem Sfingy

 • Hráč, který pÅ™ejde pÅ™es toto pole, nebo zde svůj pohyb ukončí, smí si vzít ze zásoby kartičku odpovídající barvy. Jestliže už kartičku této barvy vlastní, musí ji naopak do zásoby vrátit!


[editovat] Ruka mumie

 • Hráč, který pÅ™ejde, nebo ukončí svůj pohyb na tomto poli, smí si prohlédnout barvu kterékoliv Sfingy.
 • BÄ›hem jednoho kola si smí hráč prohlédnout jen jednu Sfingu, a to i tehdy pohybuje-li se pÅ™es více políček s rukou mumie.


[editovat] Konec hry

 • Je-li si nÄ›který hráč jist, že zná barvu tří Sfing stÅ™ežících klenotnici, a má-li sám k dispozici kartičky se Sfingou v tÄ›chto barvách, může táhnout k tÄ›mto tÅ™em Sfingám. Stačí když dojde na políčko s první Sfingou a nemusí na toto políčko dojít pÅ™esnÄ› (tj. může využít kostku s pÄ›ti body i když je dvÄ› pole od Sfingy).
 • Dorazí-li na první Sfingu, postaví svojí hrací figurku na políčko s pokladem a pÅ™edsune tÅ™i své kartičky se Sfingou kupÅ™edu tak, aby pÅ™edpovÄ›dÄ›l tÅ™i správné barvy a jejich poÅ™adí. Pak si tajnÄ› prohlédne Sfingy, které hlídají poklad, a srovná jejich barvy s jeho verzí na kartičkách
  • Souhlasí-li barvy a poÅ™adí na kartičkách s barvami a poÅ™adím Sfing, stává se vítÄ›zem hry.
  • Je-li vÅ¡ak alespoň jedna barva nebo poÅ™adí Å¡patnÄ›, postaví hráč Sfingy zpÄ›t na jejich místo a zároveň ztrácí vÅ¡echny kartičky s motivem Sfingy. Musí se vrátit na startovní pole a následnÄ› pokračuje v normální hÅ™e.

[editovat] Odkazy