Tayü

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 2-4
Doporučený věk 8
Délka hry 30 až 45 minut
Autor Niek Neuwahl
Vydání
1999 Kosmos Ta Yü


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Základní pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací deska je čtvercová, sítí čar je rozdÄ›lená na 19×19 čtverečků. Na každém pobÅ™eží (okraji desky) jsou tÅ™i políčka označena vlnovkami jako zvláštÄ› vhodná pro vyústÄ›ní kanálů (a hráči dostanou víc bodů, pokud jejich kanál vyústí právÄ› tady). Označené je vždy prostÅ™ední políčko pobÅ™eží a pak obÄ› políčka, která jsou tÅ™etí od kraje. Dále je jeÅ¡tÄ› vybarveno stÅ™edové políčko desky, které je důležité na začátku hry.
 • Hrací kameny jsou obdélníkové, delší strana má rozmÄ›r tří čtverečků na desce, kratší má rozmÄ›r jednoho. Kamenů je 28 druhů lišících se tvarem kanálů, které jsou na nich namalované; od každého druhu jsou ve hÅ™e čtyÅ™i stejné kameny. Ústí kanálů jsou rozpoznatelná i z boku kamenů, ale ne z jejich rubové strany. Z každého kamene vedou ven pÅ™esnÄ› tÅ™i kanály. Kameny, jejichž kanály ústí do tří různých smÄ›rů, mají na rubu značku (je jich 12 různých). Kameny, jejichž kanály ústí do dvou (je jich 15) nebo dokonce jen do jediného smÄ›ru (je 1), žádnou takovou značku nemají.


[editovat] Cíl hry

 • Každý hráč se snaží dotáhnout co nejvíce vyústÄ›ní systému kanálů na "svá" protilehlá pobÅ™eží. Jeden hráč staví severojižním smÄ›rem (nahoru a dolů), druhý západovýchodním (doleva a doprava).
 • VÅ¡echna vyústÄ›ní, která dosáhnou jednoho hráčova pobÅ™eží, se mu sečtou. Jejich součet se vynásobí součtem vyústÄ›ní na protilehlém pobÅ™eží. Kdo dosáhne vyššího výsledku, vyhrál.

[editovat] Příprava hry

 • VÅ¡ech 112 kamenů se rozloží na stole lícem dolů a dobÅ™e zamíchá. Potom se z nich vytvoří zásobárna: kameny se naskládají do sloupečků po 7, tyto sloupečky se postaví vždy 2 vedle sebe (dotýkají se kratší stranou kamenů) a takových dvojic se postaví 8 za sebe. Zásobárna se postaví krajní dvojicí sloupečků vedle hrací desky.
 • Hráči nesedí naproti sobÄ›, ale pÅ™es roh (napÅ™. jeden na severní stranÄ› desky, druhý na západní). Každý pak hraje ve smÄ›ru, který leží pÅ™ed ním.
 • Vylosuje se začínající hráč.

[editovat] Průběh hry

 • Ten, kdo je na Å™adÄ›, si vezme jeden kámen ze zásobárny. Vybrat si může nejvýše ze dvou kamenů v zásobárnÄ›, podle následujících pravidel.
 • Vylosovaný kámen musí pocházet z jednoho ze dvou pÅ™edních sloupečků a v tomto sloupečku musí jít o horní kámen. Po spotÅ™ebování celého sloupečku se smí brát ze sloupečku za ním, bez ohledu na to, zda byl také dobrán sloupeček vedle nÄ›j.
 • Na odkrytých bočních stranách kamenů v zásobárnÄ› se dají poznat nÄ›která vyústÄ›ní kanálů na tÄ›chto kamenech. Je zcela legální vzít i tohle v úvahu pÅ™i výbÄ›ru kamene. Ale pozor: vyústÄ›ní, která vidÄ›t nejsou, vedou leckdy jinam, než by človÄ›k myslel.
 • Vylosovaný kámen se položí lícem nahoru na hrací plán. Každý kámen má velikost tří polí a musí být položen tak, aby právÄ› tÅ™i pole zakryl.
 • První kámen ve hÅ™e se pokládá tak, aby libovolnou svou tÅ™etinou zakryl vyznačené prostÅ™ední pole desky.
 • Každý další kámen se pokládá tak, aby alespoň jedním svým vyústÄ›ním navázal na kanály, které již jsou na desce postavené. PÅ™itom kámen nesmí pÅ™esahovat pÅ™es okraj desky a nesmí být položen tak, že nÄ›které jeho vyústÄ›ní hraničí s prázdným okrajem jiného kamene (tj. kanál se dotýká jiného kamene, ale nepokračuje na nÄ›m).
 • Hráči se v tazích střídají.
 • Pokud hráč má kam položit kámen podle pravidel, musí tak učinit, i kdyby mu to uÅ¡kodilo a pomohlo soupeÅ™i.

[editovat] Konec hry

 • Hra končí, jakmile si jeden hráč vylosuje kámen, o kterém se oba hráči shodnou, že ho není kam položit.
 • Potom se spočítají body. Každé ústí, které dosáhne pobÅ™eží (okraj hrací desky), pÅ™inese 1 bod. Kanály, které končí ve vnitrozemí, nepÅ™inesou žádné body. Ústí, které končí na jednom ze tří zvýraznÄ›ných polí na pobÅ™eží, pÅ™inese 2 body (tj. o 1 více než obvykle). Každý hráč si sečte body pro každé ze svých dvou pobÅ™eží zvlášť. Součet bodů za jedno pobÅ™eží se vynásobí součtem bodů za protilehlé pobÅ™eží. Kdo dosáhne vyššího celkového výsledku, vyhrál hru.
 • UpozornÄ›ní: pokud nÄ›kdo dotáhne kanály jen k jednomu ze svých pobÅ™eží, bude jeho bodový výsledek nula!


[editovat] Alternativní pravidla

[editovat] Varianta pro pokročilé

 • PÅ™ed hrou si nejdříve každý hráč vezme ze zásobárny jeden kámen a vyloží ho pÅ™ed sebe lícem nahoru tak, aby na nÄ›j ostatní vidÄ›li. Hráč, který je na Å™adÄ›, si vylosuje druhý kámen a vyloží ho také otevÅ™enÄ› pÅ™ed sebe. Potom si vybere, který ze dvou kamenů, které pÅ™ed ním leží, chce umístit na desku.

[editovat] Ta Yü pro 3 hráče

 • Hráčům, kteří chtÄ›jí hrát ve tÅ™ech, se doporučuje, aby už mÄ›li za sebou alespoň jednu hru ve dvou.
 • Jako v základní verzi staví jeden hráč kanály ve smÄ›ru sever-jih, druhý ve smÄ›ru západ-východ. TÅ™etí hráč pÅ™ebírá roli "kazisvÄ›ta".
 • PÅ™ed hrou se licituje o roli kazisvÄ›ta. Každý hráč nabídne maximální počet bodů, které dovolí ostatním uhrát, pokud kazisvÄ›tem bude on. Roli obdrží ten, kdo učiní nejnižší nabídku (protože čím nižší nabídka, tím obtížnÄ›jší je ji splnit). Například: kazisvÄ›t vyhraje svou funkci nabídkou 20 bodů. To znamená, že v této hÅ™e zařídí, aby ani jeden z jeho soupeřů nedosáhl 20 bodů nebo více.
 • Dražba probíhá následujícím způsobem: Vylosovaný začínající hráč učiní první nabídku. Jeho levý soused musí poslední nabídku snížit, nebo se vzdát. Například sníží původní nabídku 20 bodů na 16 bodů. TÅ™etí hráč nabídne 15 bodů. Licitace takto pokračuje, až než se dva hráči vzdají.
 • Začínající hráč hry se vylosuje bez účasti kazisvÄ›ta (tj. začíná nÄ›kdo jiný než kazisvÄ›t). Od začínajícího hráče se pak hráči (včetnÄ› kazisvÄ›ta) střídají po smÄ›ru hodinových ručiček.
 • KazisvÄ›t pak vyhraje hru v případÄ›, že splní svůj slib a žádný z jeho protivníků nedosáhne stanoveného počtu bodů.
 • Pokud je kazisvÄ›tova hranice pÅ™ekročena, vyhraje ten hráč, který dosáhl vyššího počtu bodů.

[editovat] Ta Yü pro 4 hráče

 • Hráči tvoří dva týmy. ÄŒlenové týmu sedí u hrací desky naproti sobÄ› - jeden tým hraje severojižnÄ›, druhý západovýchodnÄ›. Začínající hráč začne, ostatní následují po smÄ›ru hodinových ručiček (severní hráč týmu 1, východní hráč týmu 2, jižní hráč týmu 1, západní hráč týmu 2).
 • ÄŒlenové týmu spolu nesmÄ›jí mluvit o tazích, které provádÄ›jí nebo jeÅ¡tÄ› budou provádÄ›t. Pokud k tomu pÅ™esto dojde, ztratí tah. Vylosovaný kámen musejí pÅ™edat následujícímu hráči (a tedy konkurenčnímu týmu).

[editovat] Odkazy