Ys

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Počet hráčů 3-5
Délka hry 60 minut
Autor Cyril Demaegd
Vydání
2004 Ystari Ys

Pro možnost hrát hru v 5 hráčích je třeba též zakoupit rozšíření Ys+.


Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

hrací plán:

 • kruhový plán mÄ›sta, rozdÄ›lený na 4 kvadranty a 3 mezikruží (přístavní, komerční, palácová zóna) , tzn. celkem obsahující 12 polí
 • tabulka trhu, 4 sloupce reprezentující jednotlivé barvy drahokamů a 4 řádky, tzn. celkem 16 polí
 • tabulku kurzu drahokamů, 4 sloupce reprezentující jednotlivé barvy drahokamů a řádky reprezentující aktuální hodnotu barvy drahokamu na kurzu
 • pole královy příznÄ›
 • sady 16 válečků s čísly v 5 barvách
 • 120 barevných drahokamů ve 4 barvách po 30 (pokud by bÄ›hem hry náhodou doÅ¡ly, zastoupí se libovolnou náhražkou)
 • 20 černých drahokamů
 • 5 bílých drahokamů
 • zástÄ›ny v 5 barvách
 • 24 akčních karet, 20 se žlutým a 4 s modrým okrajem
 • 24 karet s drahokamy
 • počítadlo kol a kámen pro počítání kol
 • 4 kameny v barvách drahokamů
 • karty poÅ™adí (1, 2, 3, 4, 5 a 6)
 • stupnice vítÄ›zných bodů
 • kameny označující počet dosažených vítÄ›zných bodů v 5 barvách (dosažené body jsou vyznačovány průběžnÄ›)


[editovat] Počáteční postavení

 • každý hráč si vybere jednu barvu a vezme si svoje válečky a zástÄ›nu
 • hráči zahodí 3 válečky s číslem 2, v 5.hráčích navíc jeÅ¡tÄ› 2 válečky s čísly 1 a 3
 • balíček karet s drahokamy se zamíchá a položí rubem nahoru vedle hracího plánu
 • 4 akční karty s modrým okrajem se rozmístí do jednotlivých rohů hracího plánu
 • akční karty se žlutým okrajem se zamíchají a náhodnÄ› rozmístí rubem nahoru v počtu 3 do každého rohu hracího plánu, zbylé se zahodí
 • do prostÅ™edního řádku tabulky kurzu drahokamů se umístí pro každou barvu kámen
 • hráči si náhodnÄ› rozdají karty poÅ™adí (karty poÅ™adí s vyššími čísly než je počet hráčů se zahodí)
 • každý hráč nasadí kámen své barvy na stupnici vítÄ›zných bodů na pole 0
 • počítadlo kol se nastaví na 1.kolo

Hra se skládá ze 4 kol a závěrečného vyhodnocení.


[editovat] Průběh kola

fáze 1 – úvod:

 • do každého kvadrantu mÄ›sta a vedle trhu se vyloží 1 karta s drahokamy, na ní se umístí drahokamy určené touto kartou, za vÄ›tší drahokam se dodají 2 drahokamy této barvy, za menší jeden drahokam
 • do jednotlivých řádků tabulky trhu se umístí drahokamy určené vyloženou kartou, jeden řádek tak zůstane prázdný (v 5 hráčích se drahokamy barvy vÄ›tšího drahokamu dodají do 2 řádků trhu, takže není prázdný žádný řádek)
 • otočí se 4 svrchní akční karty

fáze 2 - pořadí:

 • každý hráč vyloží číslem dolů pÅ™ed zástÄ›nu 2 svoje válečky
 • hráči najednou své válečky otočí a sečtou si jejich čísla
 • hráči postupnÄ› od nejvyššího součtu po nejmenší si vyberou kartu poÅ™adí, ve kterém budou v aktuálním kole hrát, v případÄ› rovnosti si první vybírá hráč, který mÄ›l pÅ™edtím pÅ™ed sebou kartu s nižším číslem

fáze 3 - umisťování:

 • v poÅ™adí daném číslem karty hráči postupnÄ› umísÅ¥ují na pole mÄ›sta nebo na pole trhu 2 svoje válečky zpoza zástÄ›ny, pÅ™itom jeden z nich číslem nahoru a druhý z nich číslem dolů
 • to se opakuje tolikrát, dokud vÅ¡em za zástÄ›nou nezbyde poslední váleček
 • podmínkou umísÅ¥ování válečků na trh je, že na každém poli trhu může být max. 1 váleček a nesmí se umísÅ¥ovat do řádku, ve kterém není drahokam
 • za nasazení válečku na trh hráč získává 1 vítÄ›zný bod

fáze 4 - vyhodnocení:

 • zbylý váleček hráči postaví pÅ™ed zástÄ›nu ke dvÄ›ma zde se již nacházejícím
 • vÅ¡echny válečky se otočí číslem nahoru a každé pole mÄ›sta, kvadrant mÄ›sta a řádek trhu se postupnÄ› vyhodnotí
 • vyhrává hráč, který má v tom kterém místÄ› nejvyšší součet čísel
 • v případÄ› rovnosti rozhoduje vyšší součet čísel na kolících pÅ™ed zástÄ›nou, v případÄ› rovnosti i tohoto součtu rozhoduje nižší karta poÅ™adí
 • hráč, který vyhrál ve vnÄ›jším mezikruží kvadrantu, získává černý drahokam
 • hráč, který vyhrál v prostÅ™edním mezikruží kvadrantu, získává 3 vítÄ›zné body
 • hráč, který vyhrál ve vnitÅ™ním mezikruží kvadrantu, získává přísluÅ¡nou akční kartu
 • hráč, který vyhrál v celém kvadrantu, si vezme 2 drahokamy z nabídky dané přísluÅ¡nou kartou s drahokamy, druhý a tÅ™etí v poÅ™adí si poté postupnÄ› rozeberou zbylé 2 drahokamy,
 • hráč, který vyhrál v řádku trhu, si vezme přísluÅ¡ný drahokam
 • pokud si hráč vybere bílý drahokam, ihned si ho mÄ›ní za libovolný barevný drahokam
 • hráč, který na přísluÅ¡ném místÄ›, nemá žádný váleček, nemůže zde nic vyhrát, tudíž se může stát, že nÄ›která výhra zůstane nevyzvednuta, čímž propadne
 • získané drahokamy se umísÅ¥ují pÅ™ed zástÄ›nu, získané akční karty se mohou skrýt za zástÄ›nu
 • barva drahokam, která v tabulce trhu získala ve svém sloupci nejvyšší součet čísel, se posune o 2 nahoru v tabulce kurzu drahokamů, druhá nejúspěšnÄ›jší barva o 1 nahoru, tÅ™etí barva o 1 dolů a poslední barva o 2 dolů
 • v případÄ› rovnosti je lepší ta barva, kde je položen vÄ›tší počet válečků, v případÄ› rovnosti poÅ™adí určuje hráč, který má pÅ™ed zástÄ›nou nejvyšší součet válečků, je-li takových víc, pak ten, který z nich má nejmenší kartu poÅ™adí
 • poté hráč, který umístil na trh nejvÄ›tší součet válečků, zmÄ›ní kurz jedné barvy drahokamů buď o jedna nahoru, nebo o jedna dolů, v případÄ› rovnosti rozhoduje vyšší součet válečků pÅ™ed zástÄ›nou, je-li takových víc, pak ten, který z nich má nejmenší kartu poÅ™adí

fáze 5 – králova přízeň:

 • pokud se hraje rozšíření králova přízeň, každý hráč na konci kola vezme jeden ze 3 válečků pÅ™ed zástÄ›nou a položí jej zakrytÄ› na pole královy příznÄ›
 • poté si vezme jeden váleček s číslem 2 ze zásoby


[editovat] Závěrečné vyhodnocení

k průběžně získaným bodům si hráči připočtou vítězné body za černé drahokamy, barevné drahokamy a královu přízeň

Hru vyhrává hráč, který dosáhl nejvíc vítězných bodů, v případě rovnosti rozhoduje počet nasbíraných drahokamů. Další kriterium již není stanoveno.

za černé drahokamy si každý hráč přičte vítězné body dle následující tabulky

počet drahokamů  vítězné body
 1          1
 2          4
 3          8
 4          12
 5          16
 6          20 
 7+         24

barvy drahokamů se seřadí podle závěrečné hodnoty kurzu od nejsilnější barvy po nejslabší barvu (v případě rovnosti rozhoduje vzdálenost od města, tj. modrá > zelená > žlutá > červená)

hráči zjistí, kolikátí jsou v počtu nasbíraných drahokamů v té které barvě, a podle následující tabulky si přičtou vítězné body, v případě rovnosti si všichni dělící se hráči přičtou body za to nejhorší z dělených pořadí

hráč, který nemá u některé barvy žádný drahokam, nedostává za tuto barvu žádné body


        1.místo 2.místo 3.místo 4.místo 5.místo
 první barva  24    18    12     6    0
 druhá barva  20    15    10     5    0 
 třetí barva  16    12    8     4    0 
 čtvrtá barva  12    9    6     3    0

Pokud se hraje rozšíření králova přízeň, otočí se válečky na poli královy přízně. Vyšší součet čísel na válečkách rozhoduje o pořadí v králově přízni.

 pořadí    vítězné body 
 1.místo      12
 2.místo      7
 3.místo      3
 4.místo      0
 5.místo      0

V případě rovnosti pořadí se vítězné body za dělená místa zprůměrují a se zaokrouhlením dolů.


[editovat] Akční karty

 • mohou se zahrát až od příštího kola a mohou se zahrát maximálnÄ› 2 za kolo (vyjma tÄ›ch, které se hrají ihned),
 • ve stejný okamžik se karty hrají podle poÅ™adí hráčů v kole
 • na každé kartÄ› je uvedeno, kdy se má zahrát
 • akční karty s modrým okrajem se hrají ihned, hráč si vezme 1 libovolný barevný drahokam
 • působnost karty je vždy max. na aktuální kolo
 • zahraná karta se zahazuje

Alchemist / Alchymista  (2 čtyÅ™barevné drahokamy napříč v rozích a Å¡ipkou mezi nimi):

 • Hraje se na konci kola. Hráč může vymÄ›nit jeden svůj barevný drahokam za jiný.

Banker / Bankier / Bankéř  (tabulka kurzů drahokamů a nadpisem +1 & -1):

 • Hraje se na začátku vyhodnocení. Hráč jednu barvu drahokamů posune v tabulce kurzu o 1 nahoru a jinou barvu o 1 dolů.

Captain / Kapitän / Kapitán  (2 karty s drahokamy napříč v rozích a Å¡ipkou mezi nimi):

 • Hraje se na začátku vyhodnocení. Hráč navzájem prohodí 2 vyložené karty s drahokamy.

Bishop / Kardinal / Biskup  (2 páry fialových válečků nahoÅ™e a dole se Å¡ipkou mezi nimi):

 • Hraje se na začátku umísÅ¥ování. Hráč může vÅ¡echny své válečky umístit zakrytÄ›.

Spy / Spion / Å peh  (3 různobarevné válečky a lupou nad nimi):

 • Hraje se na začátku umísÅ¥ování. BÄ›hem umísÅ¥ování se hráč může podívat na čísla až 3 zakrytých válečků soupeřů. Toto není nutné využít v jeden okamžik. Hráč si může prohlédnout i zakryté válečky na poli královy příznÄ›.

Herald / Herold / Posel  (fialový váleček v pravém horním rohu se Å¡ipkou směřující dolů na desku):

 • Hraje se na začátku vyhodnocení. Hráč pÅ™emístí jeden svůj váleček. PÅ™emístÄ›ní z mÄ›sta na trh pÅ™ináší bod, pÅ™emístÄ›ní v rámci trhu bod nepÅ™ináší.

Conjurer / Illusionist / Kouzelník  (3 modré válečky uprostÅ™ed se Å¡ipkou od zástÄ›ny dolů na desku):

 • Hraje se na začátku umísÅ¥ování. Namísto zpoza zástÄ›ny může hráč použít k umísÅ¥ování i váleček pÅ™ed zástÄ›nou. Poté vždy vezme váleček zpoza zástÄ›ny a položí jej pÅ™ed zástÄ›nu na místo původního. Tuto akci je možné provádÄ›t bÄ›hem kola i opakovanÄ›.

Intriguer / Intrigant / Intrikán  (3 modré válečky pÅ™ed zástenou se Å¡ipkou dolů k ležaté 8):

 • Hraje se na začátku vyhodnocení. Dojde-li pÅ™i vyhodnocování ve mÄ›stÄ› k jakékoliv remíze v součtu čísel na válečcích, namísto toho, aby se rozhodovalo pomocnými kritérii, rozhoduje o poÅ™adí hráč, který zahrál tuto kartu.

Jeweller / Juwelier / Klenotník  (2 čtyÅ™barevné drahokamy - 1. umístÄ›ný v horní a 2. v dolní části karty):

 • Hraje se na začátku vyhodnocení. Hráč si vezme 2 barevné drahokamy.

Magician / Magier / Mág  (2 modré válečky napříč v rozích se Å¡ipkou mezi nimi):

 • Hráč může pÅ™ehodit umístÄ›ní 2 svých válečků (hraje poté, co právÄ› umístil 2 válečky). Hráč si může vymÄ›nit i váleček, který umístil na pole královy příznÄ›.

Merchant / Händler / Obchodník  (kvadrant mÄ›sta se Å¡ipkou směřující dolů k minci):

 • Hraje se na začátku vyhodnocení. VítÄ›z v prostÅ™edním mezikruží vÅ¡ech 4 kvadrantů mÄ›sta získává 5 bodů namísto 3.

Mercenary / Söldner / Žoldnéř  (oranžový váleček ve stÅ™edu karty):

 • Hráč si označí jeden svůj umístÄ›ný váleček, tento váleček má pak pÅ™i vyhodnocení hodnotu 5 (hraje poté, co právÄ› umístil 2 válečky).

Queen / Königin / Královna  (kvadrant mÄ›sta ve stÅ™edu karty):

 • Jedno pole mÄ›sta je zamknuto, tzn. až do vyhodnocení na nÄ›j nelze pokládat jiné válečky. Hraje se pÅ™ed umístÄ›ním svých válečků.

Prince, King / Prinz, König / Princ, Král  (mince ve stÅ™edu karty s číslem 4 resp. 5):

 • Hraje se ihned. Hráč si pÅ™ipočte 4 body resp. 5 bodů.


[editovat] Pravidla pro 3 hráče

je možné hrát na 3 nebo 4 kvadranty, na trhu se nepoužívá větší drahokam, tzn. hraje se pouze o 2 menší drahokamy, ve městě se počítá větší drahokam pouze za 1 drahokam, třetí hráč pak při vyhodnocení kvadrantu nedostane nic


[editovat] Pravidla pro 2 hráče

platí pravidla pro 3 hráče se 3 kvadranty

 • Každý hráč navíc dostane 4 válečky s čísly (‘4’, ‘2’, ‘1’ and ‘0’) patřící neutrálnímu hráči
 • každý hráč poté, coumístí svoje 2 válečky, umístí jeden váleček neutrálnímu hráči zakrytÄ›
 • pÅ™i vyhodnocení, neutrální hráč vyhrává vÅ¡echny remízy.
 • Vyjma karet Prince a King, neutrální hráč si bere místo akčních karet barevný drahokam, neutrální hráč si vždy vybere drahokam právÄ› nejsilnÄ›jší barvy.
 • Jestliže neutrální hráč mÄ›ní kurz drahokamů, vylepší kurz barvÄ›, od které má nejvíc drahokamů, je-li takových víc, rozhoduje vzdálenost od mÄ›sta, tj. modrá > zelená > žlutá > červená.
 • pÅ™i závÄ›rečném vyhodnocení neutrální hráč dostane body za 3.místo i v případÄ›, kdy nemá žádný drahokam přísluÅ¡né barvy.


[editovat] Akční karty z rozšíření

...


[editovat] Karty události z rozšíření

...

[editovat] Odkazy