Zatre

z deskovehry.cz - od hráčů pro hráče

Přejít na: navigace, hledání
Zat.jpg
Počet hráčů 2-6
Doporučený věk 8
Délka hry 45 až 80 minut
Autor Manfred Schüling
Vydání
1993 Peri Spiele Zatre
Ocenění Spiel des Jahres 1993 - výběrová listina, Super As d'Or Cannes 1998

Obsah

[editovat] Pravidla

[editovat] Herní materiál

 • Hrací plán
 • 121 kamenů s hodnotami 1 až 6 bodů
  • 21 jedniček
  • po 20 od ostatních hodnot
 • neprůhledný sáček, ze kterého se kameny losují
 • pro každého hráče bodovací tabulka


[editovat] Bodovací tabulka

Zdvojení 10 (1) 11 (2) 12 (4) Bonus Součet
        3 (v prvních čtyřech řádcích je zde předvyplněno 3,
v dalších čtyřech 4, pak obdobně 5 a 6).
 
           
        Odpočet  
        Celkový součet  


[editovat] Základní pravidla

[editovat] Začátek hry

 • Hráč, který bude začínat, se vylosuje takto: Každý hráč si vytáhne ze sáčku jeden kámen. Hráč s nejvyšším číslem začíná. V případě shody si všichni hráči, kteří měli nejvyšší číslo, vytáhnou další kámen. Po losování se kameny kromě vítězného kamene opět vrátí do sáčku.
 • Začínající hráč si pro první kolo přilosuje 2 kameny ze sáčku - celkem má tedy 3 kameny - a jeden z nich položí na prostřední pole hrací desky (na původní desce je toto pole vybarveno červeně). Poté pokračuje se zbylými dvěma kameny podle pravidel uvedených níže.
 • Po něm táhnou ostatní, počínaje hráčem po levici začínajícího hráče.

[editovat] Průběh hry

 • Na začátku svého tahu si hráč vytáhne ze sáčku dva kameny.
 • Kameny postupně pokládá na neobsazená pole hracího plánu. Snaží se, aby tím vznikla jedna nebo více řad nebo sloupců se součtem 10, 11 nebo 12.
 • Součet se počítá vždy z kamenů, které leží v téže řadě nebo sloupci a bezprostředně spolu sousedí. Započítají se tedy všechny kameny nalevo a napravo (resp. nahoře a dole) od právě položeného kamene, až k nejbližšímu neobsazenému poli. Položením jednoho kamene mohou vzniknout dva nové součty, jeden ve vodorovném a druhý ve svislém směru.
 • Kámen smí být položen pouze na pole, které sousedí s již obsazeným polem. Za sousedící se považují pole, která mají společnou hranu, diagonální sousedství přes společný vrchol se neuznává.
 • Položením kamene nesmí vzniknout součet vyšší než 12.
 • Za dosažené součty 10, 11 a 12 si hráč připíše body do své bodovací tabulky (viz část Bodování). Součty nižší než 10 jsou povoleny, ale nebodují se.
 • Šedá pole plánu, stejně jako červené startovní pole, jsou zdvojovací. Položení kamene na takové pole umožňuje hráči vyznačit křížek do sloupce Zdvojení v jeho bodovací tabulce (viz Bodování).
 • Položit kámen na zdvojovací pole je zakázáno, pokud tím nevznikne součet 10, 11 nebo 12. *Výjimka platí pro hráče, který v daném kole nemůže položit kámen nikam jinam; v tom případě si ale nesmí zdvojení započítat do tabulky; to platí i pro první kámen začínajícího hráče.
 • Zdvojovací pole si započítá pouze hráč, který na něj položil kámen. Hráči, kteří dotvoří součet s pomocí kamene, který již na zdvojovacím poli ležel, si toto pole nepočítají.
 • Dokud hráč může pokládat kameny (tj. zbývají mu v ruce a na hracím plánu existuje místo, kam je možné některý z nich umístit bez porušení výše uvedených pravidel), musí tak učinit.
  (Poznámka: toto pravidlo neznamená, že musí položit oba své kameny. Může se stát, že sice lze položit oba kameny, avšak výběrem pole pro první kámen si hráč zablokuje možnost položit druhý.)
 • Jestliže hráči zbydou kameny, které v daném kole nemůže umístit na plán, ponechá si je do dalšího kola. V příštím kole táhne přednostně s těmito kameny. Pokud však nadále nemůže žádný z nich umístit, může si před tahem vylosovat jeden další kámen. V případě, že ani to nepomůže, musí hráč čekat na další kolo a situace se opakuje. Až bude moct hrát, zbaví se třeba všech kamenů najednou. Pokud se mu nepodaří umístit všechny, opakuje se postup uvedený v tomto bodě; v opačném případě od příštího tahu hráč pokračuje normálním způsobem, tj. vytáhne si dva nové kameny a hraje s nimi.

[editovat] Konec hry

Jestliže žádný z hráčů nemůže táhnout a všechny kameny ze sáčku byly vytaženy, odečte si každý hráč od svého celkového skóre bodové hodnoty kamenů, které mu zůstaly v ruce, a hra končí.

[editovat] Bodování

 • V daném kole si hráč může zapsat za každý položený kámen všechny součty (tj. vodorovný i svislý), které dotyčným kamenem dotvořil. Položil-li hráč oba své kameny, může získat až čtyři součty. Za součet 10 získá 1 bod, za součet 11 získá 2 body a za součet 12 získá 4 body.
 • Získané body si hráč zapíše do prvního volného políčka ve sloupci pro danou hodnotu součtu. Body ze stejného tahu se tedy mohou ocitnout v různých řádcích tabulky, tj. řádky tabulky neodpovídají jednotlivým kolům hry!
 • Jestliže hráč v jednom kole vytvořil více součtů se stejnou hodnotou, sečte jejich body a zapíše je do jediného políčka. Například, pokud vytvořil jednu jedenáctku a tři dvanáctky, zapíše si do prvního volného pole v jedenáctkovém sloupci 2 body a do prvního volného pole ve dvanáctkovém sloupci 3×4=12 bodů.
 • Má-li hráč právo si započítat zdvojovací pole (viz pravidla 10, 11 a 12), udělá křížek do prvního volného pole ve sloupci Zdvojení.
 • Závěrečné vyhodnocení: Body ve všech řádcích se sečtou. V řádcích, kde jsou vyplněna pole ve všech třech bodových sloupcích (10, 11 a 12), se navíc ještě přičte bonus. Bonus tvoří pro první 4 řádky 3 body, pro další 4 řádky 4 body, potom obdobně 5 a 6 bodů. V řádcích, ve kterých je zakřížkováno pole Zdvojení, se součet bodů včetně případného bonusu vynásobí dvěma. *Výsledná hodnota se zapíše do sloupce Součet. Hodnoty v tomto sloupci se sečtou, odečtou se minusové body za zbylé kameny a konečný výsledek se zapíše do posledního řádku.

[editovat] Alternativní pravidla

[editovat] Hra v týmech

 • Hrají-li hru čtyři nebo šest hráčů, mohou se rozdělit na týmy po dvou. Členové týmu sedí vedle sebe, hrají tedy těsně po sobě. Oba si vytáhnou současně dva kameny, potom postupně táhnou. Mohou se radit. Body si píšou do společné bodovací tabulky, ale za každého zvlášť (v jednom kole zapíšou dva tahy). Tím se otvírají nové možnosti strategie. Například, první hráč by mohl bodovat s jedenáctkou, ale těch mají v tabulce dost. Raději tedy umístí svoje kameny někam, kde sice nezíská body, ale vytvoří vhodné předmostí pro tah svého společníka.

[editovat] Odkazy